Internationale belastingheffing; intrekking diverse besluiten

[Regeling vervallen per 27-08-2010.]
Geldend van 21-08-2010 t/m 26-08-2010

Internationale belastingheffing; intrekking diverse besluiten

Directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, Directie Internationale Fiscale Zaken.

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de internationale belastingheffing ingetrokken.

1. Inleiding

[Vervallen per 27-08-2010]

In het kader van het actueel houden van het fiscale beleid worden in dit besluit diverse beleidsbesluiten ingetrokken omdat deze hun belang hebben verloren.

2. In te trekken beleidsbesluiten

[Vervallen per 27-08-2010]

De volgende besluiten worden ingetrokken

Nummer

Omschrijving

Datum

Reden

282-17933

Deelnemingsvrijstelling, teruggaaf van Duitse Körperschaftsteuer en Franse précompte

13-08-1984

Belang verloren

DGO95-2714

Organisatie- en competentieregeling APA/ATR-praktijk

06-07-1995

Belang verloren

IFZ2001/993M

Besluit procedurele aspecten van het Arbitrageverdrag

16-01-2001

Belang verloren

IFZ89/102

Hardheidsclausule Amerikaanse inkomstenbelasting over rente/aftrekbare kosten

31-03-1989

Belang verloren

IFZ89/501

African Management Services Company BV

08-06-1989

Belang verloren

IFZ91/277

Fiscale behandeling Belgische coördinatiecentra

25-03-1991

Mededeling/belang verloren

IFZ93/1331

Inwerkingtreding verdrag met de Verenigde Staten van Amerika

20-12-1993

Belang verloren

IFZ94/122

Toepassing artikel 26 verdrag met de Verenigde Staten van Amerika

04-05-1994

Belang verloren

IFZ94/1433

Herziening artikel Nederlands-Amerikaans belastingverdrag

26 15-12-1994

Belang verloren

RTB2000/3227M

Organisatie- en competentieregeling APA/ATR-praktijk

21-12-2000

Belang verloren

3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 27-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit en vervalt een week na datum publicatie aangezien het dan zijn werking heeft gehad.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 augustus 2010

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina