Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden drietal commissies

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 19-08-2010 t/m 31-12-2015

Besluit vaststelling vergoeding voorzitters en leden drietal commissies

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Aan de voorzitters van de Overlegorganen verkeer en waterstaat wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,08. Voor de voorzitter die tevens optreedt als coördinator van de voorzitters wordt de arbeidsduurfactor vastgesteld op 0,13 fte.

  • 2 Aan anderen dan in het eerste lid bedoelde personen, die aan de werkzaamheden van de Overlegorganen verkeer en waterstaat deelnemen, kan een vergoeding per vergadering worden toegekend, die 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bedraagt. Indien de werkzaamheden het optreden als voorzitter van een overlegvergadering inhouden, bedraagt de vergoeding 130% van de vergoeding, bedoeld in de vorige volzin.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Aan de voorzitter van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,12.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

Aan de leden van de expertgroep Ambassadeur Stedelijke Distributie wordt, voor de duur waarvoor deze expertgroep is ingesteld, een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,02 fte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina