Besluit beperking openbaarheid archief diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982

Geldend van 20-08-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Defensie van 3 augustus 2010, nr. CDC/IVENT/DCDI/SSA 2010007706, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari:

38

2020

39

2020

41

2020

205

2027

206

2027

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening van de verzoeker van het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten, danwel het publiceren van gegevens uit archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de diensten Protestantse en Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht (1938) 1945–1982’.

Den Haag, 3 augustus 2010

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina