Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Almere 2010

[Regeling vervallen per 19-08-2015.]
Geldend van 06-09-2014 t/m 18-08-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 9 augustus 2010, 5663002/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Almere in het domein Werk, Inkomen en Zorg

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Afdeling WerkPoort, team Handhaving van de gemeente Almere van 6 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Flevoland en van de hoofdofficier van justitie te Utrecht.

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-08-2015]

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van Afdeling WerkPoort, team Handhaving, van de gemeente Almere, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 19-08-2015]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 19-08-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-08-2015]

 • 1 Als toezichthouder als bedoeld in artikel 36 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Midden-Nederland.

Artikel 6

[Vervallen per 19-08-2015]

 • 1 Het Hoofd Afdeling WerkPoort, team Handhaving, van de gemeente Almere brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 19-08-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 19-08-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Werk, Inkomen en Zorg, gemeente Almere 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 augustus 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Teammanager BTR,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina