Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 2010

[Regeling vervallen per 22-08-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 21-08-2015

Besluit van de Minister van Justitie strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelezen het verzoek van de Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg van 28 januari 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2015]

De personen, werkzaam in de functie van rechercheur, senior rechercheur, inspecteur, toezichtmedewerker, programmamedewerker en hoofd bureau Opsporing in dienst van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bij het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 22-08-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 40 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 22-08-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 22-08-2015]

  • 1 De Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 22-08-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 22-08-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 augustus 2010 en vervalt met ingang van 22 augustus 2015.

Artikel 10

[Vervallen per 22-08-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie voor de Gezondheidszorg 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Teammanager BTR,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina