Machtigingsbesluit ECaj Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 06-03-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2012.]
Geldend van 17-08-2010 t/m 31-01-2012

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende verlening van machtiging aan de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personele aangelegenheden (Machtigingsbesluit ECaj Verkeer en Waterstaat)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-03-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • manager: de manager van het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch (Ecaj);

  • Expertisecentrum Arbeidsjuridisch: het Expertisecentrum Arbeidsjuridisch van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 06-03-2013]

  • 1 Aan de manager wordt machtiging verleend voor:

    • a. het behandelen van bezwaarprocedures en beroepsprocedures inzake besluiten of handelingen betreffende de ambtelijke rechtspositie van ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waaronder het vertegenwoordigen van de minister van Verkeer en Waterstaat in deze procedures;

    • b. het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep tegen besluiten van uitvoeringsorganisaties betreffende personele aangelegenheden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

  • 2 De manager kan de in het eerste lid bedoelde machtiging voor een bepaald geval doorgeven aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Vervallen per 06-03-2013]

Voor de toepassing van artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur worden documenten inzake personele aangelegenheden van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die berusten bij het ECaj geacht te berusten bij het ministerie.

Artikel 5

[Vervallen per 06-03-2013]

Het krachtens machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

[Vervallen per 06-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 06-03-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit ECaj Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van

Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina