Wijzigingsbesluit Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (verbetering selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming)

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 18-08-2010 t/m 31-12-2015

Besluit van 4 augustus 2010, houdende wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 april 2010, kenmerk Z/M-3001342;

Gelet op de artikelen 2, eerste en derde lid, en 5, tweede en derde lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2010, nummer W13.10.0172/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2010, kenmerk Z/M-3013906, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

  • 2 Artikel I, onderdeel D, treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 10 december 2009 ingediende voorstel van wet houdende Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Kamerstukken I, 2009/10, 32 260, A) tot wet is verheven en in werking treedt en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 augustus 2010

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zeventiende augustus 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina