Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2010

[Regeling vervallen per 02-02-2011.]
Geldend van 01-09-2010 t/m 01-02-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 5 augustus 2010, nr. 5655041/Justis/10, strekkende tot toekenning van geweldsbevoegdheid aan de buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V.

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van het sectorhoofd Controle van HTM Personenvervoer N.V. van 19 mei 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Den Haag en de korpschef van de regiopolitie Haaglanden;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-02-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 02-02-2011]

De personen, werkzaam als controleur openbaar vervoer in dienst van HTM Personenvervoer N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 02-02-2011]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan, bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005 van 1 november 2005, nr. 5383512/505/CBK, genoemde strafbare feiten, gebruik maken van de in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993 omschreven bevoegdheden en kan daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 4

[Vervallen per 02-02-2011]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 3 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 02-02-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2010 en vervalt met ingang van 1 september 2015.

Artikel 6

[Vervallen per 02-02-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 augustus 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina