Instellingsbesluit Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 12-08-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 juli 2010, nr. WJZ/10032665, houdende instelling van de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma;

 • c. SBIR: Small Business Innovation Research programma.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak de minister op zijn verzoek een beoordeling te geven over projectvoorstellen die worden ingediend bij de minister naar aanleiding van een oproep gedaan in het kader van het SBIR.

Artikel 4

 • 1 Per oproep gedaan in het kader van SBIR benoemt de minister de leden van de commissie.

 • 2 De commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden.

 • 3 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 4 De benoeming geschiedt voor een termijn van maximaal twee jaar. De leden van de commissie zijn te allen tijde herbenoembaar.

 • 5 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

 • 1 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 juli 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven