Wijzigingsregeling Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening bijlage [...] actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)

Geldend van 01-09-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juli 2010, nr. BJZ2010019151, tot wijziging van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen (herziening lijst van micro-organismen in bijlage 1 en actualisering indeling handelingen in procesinstallaties)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, alsmede de artikelen 2, tweede lid, en 6, eerste lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer;

Besluit:

Artikel II

Voor zover bij de inwerkingtreding van deze regeling in een vergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 7 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen reeds voorschriften zijn opgenomen als bedoeld in de artikelen 7, tweede lid, van die regeling, zoals dat artikellid bij de inwerkingtreding van deze regeling komt te luiden, worden deze voorschriften vanaf de inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als voorschriften die ingevolge voornoemde artikellid aan de vergunning zijn verbonden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 juli 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina