Regeling aanlevering capaciteitsmutaties

[Regeling vervallen per 21-12-2013.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 20-12-2013

Regeling aanlevering capaciteitsmutaties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),

Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-12-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

1.1 Zorgaanbieder

Zorgaanbieder zoals omschreven in artikel 1, sub c, onderdeel 1 van de Wmg voor zover deze is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA).

1.2 Zorgkantoor

Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en aangewezen als zorgkantoor in de Aanwijzing Zorgkantoren (met kenmerk Z/VU-2892517) van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1.3 Zorgkantoorregio

Regio als omschreven in de bijlagen 1 en 2 van de Aanwijzing Zorgkantoren (met kenmerk Z/VU-2892517) van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

1.4 AWBZ-zorg

AWBZ-zorg als omschreven in artikel 1, sub b, onderdeel 1 van de Wmg.

1.5 Intramurale prestatie

Prestatie als omschreven in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en Beleidsregel volledig pakket thuis. Evenals de prestaties die in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ zijn vermeld in paragraaf 3.4, 3.5 en 4 van de betreffende beleidsregel. Het betreft de dagbesteding en vervoer voor cliënten die verblijven in een instelling.

1.6. Capaciteitsmutatie

Een wijziging van de op grond van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten capaciteit.

Artikel 2. Informatieverplichting

[Vervallen per 21-12-2013]

 • 1 Zorgaanbieders leveren de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 aan bij het zorgkantoor waarmee de productieafspraken worden gemaakt.

 • 2 Een zorgkantoor levert de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 op zorgkantoorniveau aan bij de NZa.

 • 3 De zorgaanbieder en het zorgkantoor gebruiken voor de opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde formulier.

 • 4 De uiterste inleverdatum voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid is 1 mei 2011.

 • 5 Het doel van de verplichte aanlevering van de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in het totaal en de verdeling van exploitatiegevolgen van nieuw in gebruik te nemen- en uitbreidingen van bestaande intramurale voorzieningen (exploitatiekosten capaciteitsmutaties) vanaf 1 januari 2011 van de zorgaanbieder per zorgkantoorregio.

 • 6 Op basis van deze verplichte aanlevering wordt de verdeling van de middelen bestemd voor capaciteitsmutaties per zorgkantoorregio bepaald. Deze middelen zullen vervolgens worden toegevoegd aan de reguliere basiscontracteerruimte.

Artikel 3. Gegevens en inlichtingen

[Vervallen per 21-12-2013]

De gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 2 bestaan uit:

 • a. een opgave van exploitatiekosten capaciteitsmutaties vanaf 1 januari 2011 als bedoeld in artikel 1.5, juncto artikel 4;

 • b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de opgave exploitatiekosten capaciteitsmutaties;

 • c. voor de zorgkantoren een totaalopgave voor de zorgkantoorregio van de opgave exploitatiekosten als bedoeld in artikel 3, lid a.

Artikel 4. Opgave exploitatiekosten capaciteitsmutaties

[Vervallen per 21-12-2013]

De opgave exploitatiekosten bevat een opgave van de exploitatiegevolgen van nieuw in gebruik te nemen- en veranderingen van bestaande intramurale voorzieningen (exploitatiekosten capaciteitsmutaties).

In de opgave doet zorgkantoor een opgave per zorgkantoorregio per zorgaanbieder met capaciteitsmutaties vanaf 1 januari 2011 van:

 • a. de prestaties;

 • b. de tarieven.

Het totaal van a. en b. komt overeen met het totaal van de verwachte afspraken ter zake de te leveren productie.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 21-12-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 21-12-2013]

Deze Regeling kan worden aangehaald als Regeling aanlevering capaciteitsmutaties.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

C.C. van Beek MCM,

lid Raad van Bestuur/plv voorzitter.

Terug naar begin van de pagina