Vrijstelling verbod Vectobac en K-Othrine 15/5 ULV tegen Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus

[Regeling vervallen per 24-11-2010.]
Geldend van 28-07-2010 t/m 23-11-2010

Vrijstelling verbod Vectobac en K-Othrine 15/5 ULV tegen Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juli 2010 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stoffen Bacillus thuringiensis israeliensis in het middel Vectobac en synthetische pyrethroiden in het middel K-Othrine 15/5 ULV in verband met de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus;

Gelet op artikel 65, eerste, derde en vierde lid en de artikelen 19 en 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-11-2010]

In verband met de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus, wordt vrijstelling verleend van:

  • het verbod, bedoeld in de artikelen 19 en 20 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, tot het op de markt brengen, het voorhanden of in voorraad hebben, en het gebruiken van de biociden Vectobac en K-Othrine 15/5 ULV, op basis van respectievelijk de werkzame stoffen Bacillus thuriengiensis israeliensis en synthetische pyrethroiden ten behoeve van de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus.

Artikel 2

[Vervallen per 24-11-2010]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik van Vectobac en K-Othrine 15/5 ULV als biocide voor de bestrijding van de larven en adulten van de Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus in het kader van de gecoördineerde bestrijdingsactie onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, welke gestart is naar aanleiding van de eerste vondsten van bovengenoemde muggensoorten in Noord Brabant op 22 juli 2010, op door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen terreinen:

  • wat betreft het middel Vectobac: in de buitenlucht opgeslagen autobanden, ‘artificial containers’ waar stilstaand water in kan staan, natuurlijke breedingsites;

  • wat betreft het middel K-Othrine 15/5 ULV: op de aangewezen bedrijfsterreinen en in de omgeving met een straal van 200 meter rondom de bedrijven.

Artikel 3

[Vervallen per 24-11-2010]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 24-11-2010]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-11-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod Vectobac en K-Othrine 15/5 ULV tegen Aziatische tijgermug (Aedes Albopictus) en Aedes/Ochlerotatus Atropalpus.

Artikel 6

[Vervallen per 24-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van plaatsing op de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (www.vrom.nl) en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Van deze vrijstelling wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 28 juli 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage

[Vervallen per 24-11-2010]

Voorschriften en beperkingen

Vectobac

[Vervallen per 24-11-2010]

Het middel mag alleen worden toegepast met handschoenen.

K-Othrine 15/5 ULV

[Vervallen per 24-11-2010]

Het middel mag alleen worden toegepast met adembescherming, coverall en handschoenen.

Milieuvoorschiften:

  • Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via drift leidt tot blootstellling van oppervlaktewater.

  • Om aquatische organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat het middel via afspoeling van verhard of onverhard oppervlak leidt tot blootstellling van oppervlaktewater.

  • Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.

Terug naar begin van de pagina