Verordening PT AM Vrije Teelt

[Regeling vervallen per 14-10-2012.]
Geldend van 12-09-2010 t/m 13-10-2012

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010 houdende regels over het telen van boomkwekerijgewassen en vaste planten op aardappelmoeheid vrij bevonden percelen

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie Boomkwekerijproducten d.d. 2 februari 2010;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 14-10-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 14-10-2012]

Deze verordening verstaat onder:

a.

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

b.

commissie

:

sectorcommissie boomkwekerijproducten;

c.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

d.

aardappelplanten

:

planten van de soort Solanum tuberosum;

e.

aardappelmoeheid

:

aanwezigheid van aardappelcysteaaltjes Giobodera rostochiensis (stone) of Globodera pallida (Wollenweber) met levende inhoud (larven en eieren);

f.

bestuur

:

bestuur van het productschap;

g.

teeltmateriaal

:

planten en plantendelen, die bestemd zijn om voor de teelt van gewassen of ter vermeerdering te dienen dan wel daartoe gebruikt worden waarmee aardappelcysteaaltjes kunnen worden verspreid;

h.

keuringsdienst

:

Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaigoed en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), Bloembollenkeuringsdienst (BKD), dan wel een andere tot het afgeven van certificaten, verklaringen van goedkeuring of beoordelingsrapporten bevoegde dienst of instelling in een andere EU-lidstaat;

i.

perceel

:

een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteelt wordt.

j.

boomkwekerijgewassen en vaste planten

:

winterharde en half-winterharde houtgewassen, vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend worden tot de bloembollensector en als zodanig worden genoemd in bijlage II van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007.

§ 2. Verbodsbepaling

[Vervallen per 14-10-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 14-10-2012]

  • 1 Het is de ondernemer verboden om boomkwekerijgewassen en vaste planten te telen op een perceel, indien de ondernemer niet beschikt over een verklaring of één of meerdere beoordelingsrapporten, afgegeven door een keuringsdienst, waaruit blijkt dat het te gebruiken dan wel gebruikte teeltmateriaal is geproduceerd op een perceel dat vrij is bevonden van aardappelmoeheid, overeenkomstig de methodiek zoals deze wordt voorgeschreven in bijlage II van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11 juni 2007.

  • 2 Het is de ondernemer verboden om teeltmateriaal en andere producten van boomkwekerijgewassen en vaste planten waarmee aardappelcysteaaltjes kunnen worden verspreid, te produceren en in het verkeer te brengen, indien de ondernemer niet beschikt over een verklaring of één of meerdere beoordelingsrapporten, afgegeven door een keuringsdienst, waaruit blijkt dat het perceel waarop dat teeltmateriaal en andere producten is of wordt geproduceerd, vooraf vrij is bevonden van aardappelmoeheid, overeenkomstig de methodiek zoals die wordt voorgeschreven in bijlage II van Richtlijn 2007/33/EG van de Raad van 11 juni 2007.

  • 3 Een verklaring en beoordelingsrapport zijn geldig tot de eerstvolgende aardappelteelt.

  • 4 De ondernemer is verplicht de verklaring, het beoordelingsrapport dan wel de beoordelingsrapporten op eerste vordering van de daartoe door het bestuur bij besluit aangewezen toezichthouder te tonen.

  • 5 De ondernemer is verplicht de verklaring, het beoordelingsrapport dan wel beoordelingsrapporten tot de eerstvolgende aardappelteelt te bewaren.

§ 3. Vrijstelling

[Vervallen per 14-10-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 14-10-2012]

§ 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 14-10-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 14-10-2012]

  • 1 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften stellen.

  • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt bekend gemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

  • 4 Het verzoek om ontheffing wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat door de ondernemer als retributie een bedrag van € 100,- is voldaan.

Artikel 5

[Vervallen per 14-10-2012]

Het bepaalde krachtens artikel 2, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in de ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 6

[Vervallen per 14-10-2012]

  • 1 Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

  • 2 Het bevoegde tuchtgerecht is het Tuchtgerecht Akkerbouwproductschappen.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 14-10-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 14-10-2012]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

[Vervallen per 14-10-2012]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening PT AM Vrije Teelt.

Zoetermeer, 30 maart 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina