Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid-Holland 2010

[Regeling vervallen per 16-09-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 15-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 28 juli 2010, nr. 5655044/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Groenservice Zuid-Holland

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van Groenservice Zuid-Holland van 5 juli 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en de hoofdofficier van justitie te Rotterdam;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-09-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 16-09-2015]

De personen, werkzaam in de functie van handhaver in dienst van Groenservice Zuid-Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 16-09-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 16-09-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 16-09-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien, een korte wapenstok, pepperspray en een gecertificeerde diensthond.

Artikel 6

[Vervallen per 16-09-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 16-09-2015]

  • 1 De directeur Groenservie Zuid-Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 16-09-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 16-09-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 september 2010 en vervalt op 16 september 2015.

Artikel 11

[Vervallen per 16-09-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid-Holland 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juli 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
Teammanager BTR,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina