Besluit aanwijzing modelformulier vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 10-03-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april 2010 tot aanwijzing van een modelformulier inzake de vaccinatie van nertsen tegen hondenziekte (Besluit aanwijzing modelformulier vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 4, vierde lid, van de Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing modelformulier vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 april 2010

R.J. Gijsen

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage Vaccinatieverklaring van nertsen tegen hondenziekte

[Vervallen per 01-01-2015]

Conform artikel 4, vierde lid, van de Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010

Ondergetekende (de ondernemer) verklaart ingevolge de Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010 conform de wettelijke voorschriften, op zijn/haar bedrijf een vaccinatie ter bestrijding van de hondenziekte te hebben uitgevoerd.

< NAAM >

< ADRES >

< WOONPLAATS >

< UBN >

< KIP >

< BRS >

< NAW DIERENARTS >

Met betrekking tot de vaccinatie worden de volgende gegevens verstrekt:

Aantal gehouden nertsen

:

.............................................................

Datum vaccinatie

:

.............................................................

Aantal gevaccineerde nertsen

:

.............................................................

Bijlage 251669.png

De ondernemer dient het formulier ten minste 2 jaar te bewaren.

Terug naar begin van de pagina