Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 31-12-2016

Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12 van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61);

Gelet op artikel 17 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Als plaatsen als bedoeld in artikel 17 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten worden voor levende dieren of planten, behorende tot soorten genoemd in de bijlagen van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61), en voor producten, nesten of eieren van die dieren of producten van planten, met inachtneming van artikel 12, vierde lid, van voornoemde verordening en het tweede lid, de volgende douanekantoren aangewezen:

  • A. voor levende dieren:

   • 1. Schiphol Cargo, Evert van de Beekstraat 384, 1118 CZ Schiphol;

   • 2. Schiphol Passagiers, vertrekpassage 1 -260, 1118 AP, Luchthaven Schiphol;

   • 3. Maastricht Aachen Airport, Vliegveldweg 2, 6199 AD, Maastricht;

   • 4. Rotterdam Haven, Bosporusstraat 5, 3199 LJ, Rotterdam (Maasvlakte);

   • 5. Rotterdam Haven, Reeweg 16, 3088 KA, Rotterdam, en

  • B. voor levende planten en producten, nesten en eieren van dieren of producten van planten, alle douanekantoren.

 • 2 Indien voor dieren dan wel producten, nesten of eieren van dieren, behorende tot soorten als bedoeld in het eerste lid, veterinaire voorschriften gelden, worden deze dieren, producten, nesten of eieren daarvan binnengebracht op plaatsen die voor de betrokken dieren of producten, nesten of eieren daarvan als inspectiepost aan de grens zijn erkend ingevolge richtlijn 91/496/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (PbEG L 268) of richtlijn 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing douanekantoren beschermde dier- en plantensoorten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 november 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina