Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-06-2012 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april 2010 houdende regels ter zake van de vaccinatie van nertsen tegen hondenziekte (Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010)

Definities

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1.

productschap

: Productschap Pluimvee en Eieren;

2.

bestuur

: bestuur van het productschap;

3.

voorzitter

: voorzitter van het productschap;

4.

nerts

: edelpelsdier van het geslacht van marterachtige dieren, hoofdzakelijk gehouden ten behoeve van de pels, met name de soort afkomstig uit Noord-Amerika (Mustela vison);

5.

nertsenhouder

: degene die nertsen houdt met het oogmerk om de dieren of de vacht van de dieren af te leveren ten behoeve van de bontproductie;

6.

nertsenhouderij

: het al dan niet voor eigen rekening en risico bedrijfsmatig houden van nertsen;

7.

fokdier

: nerts die gepaard heeft of tenminste één jaar oud is;

8.

pup

: Zogende nog niet gespeende nerts;

9.

opgroeiende nerts

: niet meer zogende nerts, van een leeftijd jonger dan één jaar, die nog niet heeft gepaard;

10.

hondenziekte

: virusziekte bij de hond(achtigen), zeehonden en nertsen, veroorzaakt door een Morbilli-virus, ook ziekte van Carré, "hard pad disease" en Canine distemper genoemd;

11.

GD

: Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestigd te Deventer.

Preventieve maatregelen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De nertsenhouder zorgt er voor dat een door hem gehouden fokdier, met inachtneming van het bepaalde in het zesde lid, jaarlijks in de periode vanaf 1 december tot 1 maart wordt gevaccineerd tegen de hondenziekte.

 • 2 De nertsenhouder zorgt er voor dat een door hem gehouden fokdier dat conform het eerste lid is gevaccineerd, uiterlijk binnen twaalf maanden na de in het eerste lid bedoelde vaccinatie voor een tweede keer wordt gevaccineerd tegen de hondenziekte, met inachtneming van het bepaalde in het zesde lid.

 • 3 In het geval een fokdier op jongere leeftijd dan 12 maanden al eenmaal is gevaccineerd tegen de hondenziekte, zorgt de nertsenhouder er voor dat dit fokdier uiterlijk binnen twaalf maanden na de eerste vaccinatie voor een tweede keer wordt gevaccineerd tegen de hondenziekte, met inachtneming van het bepaalde in het zesde lid.

 • 4 De nertsenhouder zorgt er voor dat een door hem gehouden fokdier uiterlijk op een leeftijd van 24 maanden twee maal is gevaccineerd tegen de hondenziekte, met inachtneming van het bepaalde in het zesde lid.

 • 5 [Red: Vervallen.]

 • 7 De nertsenhouder is verplicht verschijnselen die kunnen duiden op de aanwezigheid van hondenziekte op zijn bedrijf, dan wel enige verdenking van de aanwezigheid van de hondenziekte onverwijld te melden of namens hem door zijn dierenarts te laten melden aan de GD.

 • 8 De voorzitter kan de GD verzoeken om namens hem onderzoek te doen naar de aanwezigheid van hondenziekte op een locatie waar de nertsenhouderij wordt uitgeoefend.

Bestrijdingsmaatregelen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Als op grond van onderzoek verricht door de GD, door de voorzitter, namens het bestuur, wordt vastgesteld dat de hondenziekte aanwezig is op de door de nertsenhouder gebruikte locatie, deelt de voorzitter dit aan de nertsenhouder mede en zorgt de nertsenhouder er onverwijld voor dat alle nog niet eerder tegen de hondenziekte gevaccineerde pups of opgroeiende nertsen op die locatie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, zesde lid, gevaccineerd worden tegen de hondenziekte.

 • 2 In het geval de aanwezigheid van hondenziekte op een locatie waar de nertsenhouderij wordt uitgeoefend is vastgesteld kan de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit deze locatie als besmette locatie verklaren en kan hij een gebied van maximaal 10 kilometer rondom de besmette locatie als besmet gebied verklaren. Deze verklaring als besmette locatie en besmet gebied geldt tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin voor het laatst klinische verschijnselen van de hondenziekte op de besmette locatie zijn geconstateerd of zo veel eerder als vanwege de vaccinatie door de voorzitter, namens het bestuur, bij besluit vastgesteld wordt dat de hondenziekte niet meer aanwezig is. Het besluit houdende de aanwijzing van besmet gebied, alsmede het besluit tot opheffing van besmet gebiedverklaring worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 De voorzitter kan na vaststelling van de aanwezigheid van hondenziekte op een locatie waar de nertsenhouderij wordt uitgeoefend de nertsenhouder binnen het besmette gebied gelasten dat de door hem gehouden nertsen binnen een bepaalde termijn tegen de hondenziekte worden gevaccineerd.

 • 4 Een nertsenhouderij die zich bevindt binnen het gebied bedoeld in het tweede lid mag nertsen alleen levend afvoeren indien deze ten minste twee weken voor de verplaatsing zijn gevaccineerd tegen de hondenziekte.

Administratie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De nertsenhouder houdt een logboek bij waarin de aankoop van vaccins tegen de hondenziekte bij nertsen ten behoeve van vaccinatie van door hem gehouden nertsen en fokdieren is geregistreerd.

 • 2 De nertsenhouder bewaart de volgende documenten ten minste voor een periode van twee jaar:

  • a. het logboek als bedoeld in het eerste lid;

  • b. [Red: vervallen;]

  • c. de controlebevindingen als bedoeld in artikel 5;

  • d. het ingevulde formulier, bedoeld in het vijfde lid.

 • 3 De nertsenhouder is verplicht om een zodanige administratie te voeren inzake de aantallen gehouden nertsen en de ontvangen en afgevoerde nertsen zodat deze administratie te allen tijde op een eenvoudige wijze kan worden gekend.

 • 4 Het bestuur stelt bij besluit een modelformulier vast waarin een vaccinatieverklaring is opgenomen. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 5 De nertsenhouder draagt er voor zorg dat het formulier als bedoeld in het vierde lid, naar waarheid en volledig wordt ingevuld en door hem wordt ondertekend.

Controle

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De nertsenhouder draagt er voor zorg dat de controlebevindingen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de uitgevoerde controle, door de controleorganisatie als bedoeld in het eerste lid, schriftelijk aan de voorzitter worden verzonden.

Toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt uitgeoefend door een door het bestuur namens het productschap aangewezen toezichthouder.

 • 2 De nertsenhouder is verplicht mee te werken aan het door de aangewezen toezichthouder uit te oefenen toezicht.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde persoon is bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.

Gegevensverstrekking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent nertsenhouders en door hun gevoerde ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.

 • 2 De door de voorzitter ingeschakelde GD en de door het bestuur aangewezen toezichthouders dienen, ter bescherming van de privacy van de nertsenhouder, vertrouwelijk en op verantwoorde wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.

Evaluatiebepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur evalueert de effecten van de verordening vóór 1 januari 2012 en stelt daarbij vast of de gestelde doelstellingen zijn bereikt.

Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening vaccinatie nertsen tegen hondenziekte (PPE) 2010.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 april 2010

R.J. Gijsen

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina