Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-09-2011.]
Geldend van 03-06-2012 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen op te leggen heffing voor de export van bloembollen naar Japan, voor het oogstjaar 2010 (Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening wordt verstaan onder:

  a.

  bloembollen

  : bollen of knollen van bloemgewassen;

  b.

  oogstjaar

  : de periode van 1 juni 2010 tot en met 31 mei 2011.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De exporteur van bloembollen is over de door hem naar Japan uitgevoerde bloembollen aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, is aan het productschap verschuldigd ten behoeve van de financiering van de controles van de bloembollen, die naar Japan worden uitgevoerd.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doet de exporteur van bloembollen aangifte bij het productschap van de door hem naar Japan uitgevoerde hoeveelheden bloembollen.

 • 2 De opgave als bedoeld in het vorige lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag hoeveelheid product ten behoeve van de export naar Japan.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt voor:

  a.

  amaryllis, hyacint, lelie, narcis en tulp:

  € 0,34 per 1000 stuks leverbaar;

  b.

  gladiool en overige bloembollen:

  € 0,08 per 1000 stuks leverbaar;

  c.

  plantgoed van iris, lelie en tulp:

  € 6,81 per 1000 kg; en

  d.

  narcis-tonnegoed:

  € 3,40 per 1000 kg.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

Zoetermeer, 30 maart 2010

T.H.J. Joustra

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina