Intracommunautaire vervoer van communautaire goederen over zee is belast

[Regeling vervallen per 18-10-2011 met terugwerkende kracht tot en met 06-10-2011.]
Geldend van 13-08-1999 t/m 05-10-2011

Intracommunautaire vervoer van communautaire goederen over zee is belast

De plaatsvervangend directeur-generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Op grond van artikel 15, lid 8, van de Zesde Richtlijn inzake omzetbelasting worden van omzetbelasting vrijgesteld "andere diensten dan bedoeld in punt 5, welke verricht worden voor de rechtstreekse behoeften van de daar bedoelde schepen en hun lading". Mede gelet op de tekst van artikel 15, lid 13, van de Richtlijn, kan deze vrijstelling niet worden toegepast ter zake van het vervoer van communautaire goederen per zeeschip. Prestaties die het karakter hebben van (intracommunautair) goederenvervoer zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van post b 1 van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorent Tabel ll (zie º 9 van de in het Voorschrift Tabel ll gegeven toelichting op post b 1).

Ook de overige bepalingen van de Zesde Richtlijn bieden geen ruimte voor het vrijstellen van intracommunautair vervoer van communautaire goederen over de zee; artikel 28 ter, C, lid 4, van de Zesde Richtlijn geeft de Lid-Staten weliswaar de bevoegdheid om het gedeelte van het vervoer dat overeenkomt met de trajecten die zijn afgelegd over wateren die niet tot het grondgebied van de Gemeenschap in de zin van artikel 3 behoren, niet aan de belasting te onderwerpen, maar de Nederlandse wetgever heeft van die mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Uit het vorenstaande volgt dat intracommunautair vervoer van communautaire goederen per zeeschip aan heffing van omzetbelasting is onderworpen op basis van artikel 6a van de Wet op de omzetbelasting 1968. Het vervoer van niet-communautaire ("niet-ingevoerde") goederen valt, ongeacht het vervoermiddel, overigens wél onder het nultarief van post b 1 van Tabel ll.

Terug naar begin van de pagina