Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 30-08-2016 t/m 31-12-2019

Besluit van 24 juli 2010, houdende vaststelling van het Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 19 april 2010, nr. 5650324/10/6;

Gelet op artikel 36f, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2010, nr. W03.10.0501/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 15 juli 2010, nr. 5661305/10/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2020]

Overeenkomstig artikel 36f, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht keert Onze Minister van Justitie het resterende bedrag van de maatregel, bedoeld in dat artikellid, uit aan het slachtoffer dat geen rechtspersoon is of diens nabestaanden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2020]

Ten aanzien van het uit te keren bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, geldt een maximum van € 5000. Dit maximum geldt niet in de gevallen, waarin het bedrag wordt uitgekeerd na een veroordeling terzake van een van de misdrijven als omschreven in de artikelen 141, 239 tot en met 253, 273f, 287 tot en met 291, 300 tot en met 303, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2020]

Onze Minister van Justitie belast het Centraal Justitieel Incassobureau met het verrichten van de werkzaamheden die voortvloeien uit artikel 36, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht: het uitkeren van niet tijdig betaalde betalingsverplichtingen van de veroordeelde aan het slachtoffer en het verhaal op de veroordeelde.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2020]

[Red: Wijzigt het Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen.]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2020]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 Artikel 1, tweede lid, vervalt vijf jaar na inwerkingtreding van dit besluit. In het eerste lid vervalt het cijfer 1.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoedingsmaatregel.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juli 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de derde augustus 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina