Besluit modern migratiebeleid

Geldend van 01-10-2013 t/m heden

Besluit van 24 juli 2010, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en enkele andere besluiten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure, in verband met de implementatie van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (PbEU L 155), in verband met de openbare orde en enkele andere onderwerpen (Besluit modern migratiebeleid)

Artikel IX

 • 1 Op het tijdstip waarop de Wet modern migratiebeleid in werking treedt, is referent van de houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet onder een beperking verband houdend met:

  • a. gezinshereniging of gezinsvorming, verblijf ter adoptie of als pleegkind, het afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders, bedoeld in artikel 11 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, of familiebezoek: de hoofdpersoon bij wie de vreemdeling als familie- of gezinslid verblijft;

  • b. het verrichten van arbeid in loondienst, het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar, verblijf als kennismigrant, stagiaire of practicant: de werkgever van de vreemdeling;

  • c. verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG: de onderzoeksinstelling;

  • d. het volgen van studie of de voorbereiding op studie: de onderwijsinstelling waaraan de vreemdeling is ingeschreven;

  • e. verblijf als au pair: het gastgezin waarin de vreemdeling als au pair verblijft;

  • f. verblijf in het kader van uitwisseling: de persoon of organisatie die ten behoeve van het verblijf van de uitwisselingsjongere een garantverklaring heeft ondertekend.

 • 2 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de toepassing van het eerste lid.

Artikel X

 • 1 Een op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet Modern migratiebeleid geldige verblijfsvergunning, verleend onder een beperking als genoemd in kolom A, wordt vanaf dat tijdstip aangemerkt als een verblijfsvergunning, verleend onder een beperking als genoemd in kolom B:

  A

  B

  Gezinshereniging of gezinsvorming

  Familie- of gezinslid

  Verblijf ter adoptie

  Familie- of gezinslid

  Verblijf als pleegkind

  Familie- of gezinslid

  Afwachten van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders, bedoeld in artikel 11 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

  Familie- of gezinslid

  Het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar

  Arbeid in loondienst

  Verblijf als stagiaire of practicant

  Lerend werken

  Het volgen van studie

  Studie

  De voorbereiding op studie

  Studie

  Verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene

  Verblijf als economisch niet-actieve langdurig ingezetene of vermogende vreemdeling

  Verblijf als au pair

  Uitwisseling

  Verblijf in het kader van uitwisseling

  Uitwisseling

  De vervolging van mensenhandel

  Tijdelijke humanitaire gronden

  Verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken

  Tijdelijke humanitaire gronden

  Voortgezet verblijf

  Niet-tijdelijke humanitaire gronden

  Wedertoelating

  Niet-tijdelijke humanitaire gronden

 • 2 Voor de toepassing van de bepaling in kolom A wordt met de verblijfsvergunning onder een beperking verband houdend met het verblijfsdoel in kolom B gelijk gesteld de verblijfsvergunning, die voor inwerkingtreding van dit besluit is verleend onder een beperking verband houdend met het verblijfsdoel in kolom C:

  A

  B

  C

  artikel 3.39

  Lerend werken

  verblijf als stagaire;

  verblijf als practicant

  artikel 3.43, eerste lid, onder c

  Uitwisseling

  verblijf als au pair;

  verblijf in het kader van uitwisseling

  artikel 3.50, eerste lid, onder a;

  artikel 3.51, eerste lid, onder a, onder 1°, en onder c;

  artikel 3.86, dertiende lid;

  artikel 3.90, eerste lid

  Familie- of gezinslid

  verblijf in het kader van gezinshereniging of gezinsvorming;

  verblijf ter adoptie;

  verblijf als pleegkind;

  verblijf in afwachting van onderzoek naar de geschiktheid van de aspirant-adoptiefouders, bedoeld in artikel 11 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

  artikel 3.51, eerste lid, onder a, onder 3°

  Tijdelijke humanitaire gronden

  verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling;

  verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken

 • 3 Onze Minister kan nadere regels stellen omtrent de verblijfsvergunningen, verleend onder een andere beperking als bedoeld in artikel 3.4, derde lid.

Artikel XIII

 • 1 De onderdelen MMM en WWW, subonderdeel 3, van artikel I van dit besluit blijven buiten toepassing ten aanzien van de vreemdeling wiens verblijf op grond van het recht zoals dat gold voor de inwerkingtreding van dit besluit niet kon worden beëindigd, tenzij die vreemdeling wegens een na inwerkingtreding van die onderdelen van dit besluit gepleegd misdrijf waartegen een gevangenisstraf van twee jaar of meer is bedreigd bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld, dan wel hem terzake van een zodanig misdrijf bij onherroepelijke beschikking een taakstraf is opgelegd.

 • 2 Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de invoering van de Wet modern migratiebeleid en dit besluit.

Artikel XIV

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan en voor de verschillende verblijfsdoelen verschillend kan zijn, met uitzondering van artikel I, onderdelen C, subonderdeel 1, E, G, subonderdeel 1, N, BBB, subonderdeel 2, CCC, GGG, subonderdeel 2, HHH, MMM, UUU, subonderdeel 2, WWW, subonderdelen 1 en 3, XXX, FFFF, subonderdeel 1, JJJJ, NNNN, subonderdeel 7, PPPP, UUUU, YYYY, subonderdeel 1, BBBBB en FFFFF, en artikel XIII, eerste lid, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van afgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juli 2010

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de dertigste juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina