Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar RET 2010

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geldend van 30-07-2010 t/m 30-11-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 21 juli 2010, nr. 5655042/Justis/10, strekkende tot toekenning van geweldsbevoegdheid voor buitengewoon opsporingsambtenaren bij RET te Rotterdam

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van de Manager Afdeling Veiligheid van de RET van 7 juli 2010 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie te Rotterdam en de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2010]

De personen, werkzaam als controleur openbaar vervoer in dienst van RET, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2010]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar vervoersbedrijven 2005 van 1 november 2005, nr. 5383512/505/CBK, genoemde strafbare feiten, gebruik te maken van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993 en kan daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2010]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 3 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit toekenning geweldsbevoegdheid buitengewoon opsporingsambtenaar RET 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 juli 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina