Instellingsbesluit Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020

Geldend van 30-07-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 juli 2010, nr. WJZ/10108334, houdende instelling van de Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020 (Instellingsbesluit Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020;

 • b. minister: de Minister van Economische Zaken;

 • c. convenant : het Convenant Bedrijventerreinen 2010–2020, Stcrt. 2010, 3961;

 • d. projectvoorstel: een voorstel voor herstructurering van een bedrijventerrein als bedoeld in artikel 6, onderdeel f, van het convenant;

 • e. FES: Fonds Economische Structuurversterking;

 • f. beoordelingscriteria: de criteria gesteld aan te herstructureren bedrijventerreinen om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit FES als bedoeld in de brief van de minister en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van 3 december 2009, Kamerstukken II 2009/10, 31 253, nr. 22.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020.

 • 2 De commissie heeft tot taak de projectvoorstellen te beoordelen aan de hand van de beoordelingscriteria.

 • 3 De commissie zal in elk geval beoordelen of een projectvoorstel:

  • a. een bedrijventerrein betreft waar internationaal georiënteerde economische activiteiten worden uitgevoerd zoals:

   • 1°. grootschalige en hoogwaardige logistieke dienstverlening en direct daaraan gerelateerde industriële activiteiten in de Zuidvleugel van de Randstad;

   • 2°. hoogwaardige ontwikkelactiviteiten op het gebied van medische life sciences in de Noordvleugel van de Randstad;

   • 3°. hoogwaardige logistieke dienstverlening en direct daaraan gerelateerde industriële activiteiten in Zeeland en Noord-Limburg;

   • 4°. internationaal hoogwaardig technologisch onderhoud van vliegtuigen en andere kapitaalgoederen in Zuidwest-Nederland;

   • 5°. hoogwaardige economische activiteiten samenhangend met high-tech systemen of nanotechnologie in Zuid-Oost Nederland of

   • 6°. hoogwaardige economische activiteiten op het gebied van high-tech materialen of chemie in Zuid-Limburg;

  • b. gericht is op herstructurering van een bedrijventerrein dat kampt met een urgente en omvangrijke problematiek;

  • c. betrekking heeft op een bedrijventerrein dat kosteneffectief geherstructureerd kan worden en na herstructurering economisch kansrijk zal zijn;

  • d. gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van de ruimte en omgeving van het te herstructureren bedrijventerrein;

  • e. door de herstructurering van het bedrijventerrein bijdraagt aan een positieve maatschappelijke welvaart.

 • 4 De commissie heeft tot taak de projectvoorstellen na de beoordeling, bedoeld in het tweede en derde lid, te rangschikken naar prioriteit en kosteneffectiviteit.

Artikel 3

 • 1 De commissie wordt ingesteld voor de duur van zes maanden.

 • 2 De commissie bestaat uit drie leden.

 • 3 De leden worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 4 De leden worden benoemd voor ten hoogste zes maanden.

 • 5 Te rekenen vanaf 25 juni 2010 worden tot leden van de commissie benoemd:

  • a. de heer ir. J.D. Doets, te Amsterdam;

  • b. de heer drs. H.J. Hamer, te Leidschendam;

  • c. de heer drs. C.J. Moolenburgh, te Bilthoven.

Artikel 5

 • 1 De commissie vergadert ten minste tweemaal.

 • 2 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

Artikel 6

 • 1 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 28 juni 2010.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie FES Bedrijventerreinen 2010–2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 20 juli 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina