Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep [...] archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid

Geldend van 27-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2010, nr. Directie BV/DCA/2010/13227, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het archief van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden wordt aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit het archief van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen de in het volgende lid genoemde beperking gesteld voor de volledige duur van de in artikel 15, vierde lid, van de Archiefwet 1995 genoemde termijn.

 • 2 Raadpleging van de bescheiden die geborgen zijn onder inventarisnummers 180, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 232, 234, 258, 261 en 267 is slechts mogelijk na voorafgaande toestemming van de directeur van het Nationaal Archief via een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor het verkrijgen van toestemming tot het raadplegen van niet-openbare archieven. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen.

 • 3 De bescheiden zullen openbaar worden op:

  Inventarisnummer

  Geheel openbaar met ingang van 1 januari

  180

  2072

  201

  2072

  202

  2072

  203

  2072

  204

  2072

  205

  2072

  206

  2072

  207

  2072

  232

  2072

  234

  2072

  258

  2072

  261

  2072

  267

  2072

Artikel 2

Deze regeling wordt aangehaald als: Archiefregeling van het Bureau Programma Ondersteuning inclusief de Projectgroep Parlementair Onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen voor de archieven op het beleidsterrein Organisatie Rijksoverheid.

Artikel 3

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 5 juli 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

plaatsvervangend secretaris-generaal,

H.J.I.M. de Rooij

Terug naar begin van de pagina