Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, vervallen besluiten

[Regeling vervallen per 22-07-2010.]
Geldend van 21-07-2010 t/m 21-07-2010

Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, vervallen besluiten

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid dat niet meer van belang is en nog niet eerder is ingetrokken in het kader van een bundeling of actualisering van beleid.

1. Inleiding

[Vervallen per 22-07-2010]

Op grond van de wetgeving van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, de Registratiewet 1917 en de hieraan voorafgaande wet van 22 Frimaire, An VII, is een zeer groot aantal beslissingen en circulaires verschenen op het gebied van de overdrachtsbelasting. In 2005 is begonnen met een algemene actualisering en samenvoeging van het gepubliceerde beleid. Beleid dat onder de huidige wetgeving en jurisprudentie nog geldt, wordt zo veel mogelijk per onderwerp gebundeld. Het bestaande beleid is opgenomen op www.overheid.nl/wetten, onder Beleidsregels rijksdienst. Het gepubliceerde beleid dat niet meer van belang is, wordt voor alle duidelijkheid in dit besluit ingetrokken (onderdeel 2). Het gaat hierbij om besluiten met standpunten die zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie. Daarnaast worden besluiten ingetrokken die slechts beschrijvend dan wel casuïstisch van aard zijn.

2. Het beleid uitgebracht voor toepassing van de wetgeving voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970, de Registratiewet 1917 en voorafgaande Frimaire wet

[Vervallen per 22-07-2010]

Het beleid op het gebied van de Registratiewet 1917 en de aan deze wet voorafgaande Frimaire wet betrof merendeels administratieve beslissingen die veelal zijn opgenomen in het Periodiek Woordenboek (PW). Deze beslissingen worden hierbij ingetrokken. Verder volgt hierna een overzicht van de besluiten die, met nummer en datum genoemd, worden ingetrokken.

Daarnaast is er beleid opgenomen in de Toelichting bij de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Hieraan zal in een separaat nog te publiceren intrekkingsbesluit aandacht worden besteed.

Tot slot heeft de Overgangsbeschikking belastingen van rechtsverkeer zijn actualiteit inmiddels verloren. Het betreft het Besluit van 31 augustus 1971, nr. B71/13008. Dit besluit wordt ingetrokken.

3. Ingetrokken regelingen

[Vervallen per 22-07-2010]

De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

Nummer

Datum

V erkorte inhoud

Reden

nr. 35

december 1858

Voorbehoud persoonlijk gebruiksrecht

achterhaald

nr. 96

29 september 1859

Verkoop met voorbehoud huur

achterhaald

nr. 65

28 maart 1865

Beperkt recht onbepaalde tijd

achterhaald

nr. 29

12 oktober 1886

Beperkt recht bepaalde tijd

achterhaald

nr. 58

19 december 1892

Omzetting recht van opstal in recht van erfpacht

achterhaald

nr. 32

14 april 1903

Waarde tegenprestatie te voldoen onder voorwaarde

achterhaald

nr. 1

18 september 1909

Vaststellen verloren grenzen is geen verdeling

achterhaald

nr. 2

25 juni 1910

Twintigste penning van Stadsmeyerrecht

achterhaald

nr. 90

6 februari 1920

Niet direct opeisbare tegenprestatie

achterhaald

nr. 55

2 juni 1922

Opvolgende verkrijging van dezelfde goederen

achterhaald

nr. 3

24 januari 1923

Toedeling grond aan niet-inbrenger

achterhaald

nr. 9

15 mei 1926

Toedeling grond aan inbrenger

achterhaald

nr. 65

3 januari 1928

Afstand vruchtgebruik

achterhaald

nr. 79

25 april 1929

Toedeling volle eigendom aan bloot eigenaar

achterhaald

nr. 37

10 december 1930

Invloed bouwvoorschriften op waarde

achterhaald

nr. 77

25 maart 1931

Toedeling volle eigendom aan bloot eigenaar

achterhaald

nr. 118

31 mei 1932

Verdeling van blote eigendom

achterhaald

nr. 37

7 juni 1932

Verdeling en verkoop aandeel in een akte

achterhaald

nr. 73

27 oktober 1932

Eenheid grond en opstallen

achterhaald

nr. 38

12 oktober 1934

Bevestiging verlengde erfpacht

achterhaald

nr. 71

30 oktober 1933

kroondomein valt onder begrip staat

beschrijvend

nr. 115

7 augustus 1935

Onbetaalde koopprijs

achterhaald

nr. 164

24 juni 1937

Toedeling aan beherend vennoot

achterhaald

nr. 8

19 augustus 1937

Ingekochte aandelen

achterhaald

nr. 8

11 augustus 1938

Verplichting van erfpachter

beschrijvend

nr. 123

15 maart 1939

Waarde opstallen bij overdracht grond

beschrijvend

nr. 22

11 mei 1939

proces-verbaal van veiling

achterhaald

nr. 43

21 juni 1939

Tegenprestatie is kostcontract

achterhaald

nr. 61

24 augustus 1939

Afkoopsom betaald aan huurder

achterhaald

nr.. 5

18 juni 1940

Overdracht ingekleed als akte van rectificatie

beschrijvend

nr. 32

6 mei 1942

Geen verdeling na inbreng van gebruik

achterhaald

nr. 20

4 september 1942

Toedeling volle eigendom aan vruchtgebruiker

achterhaald

nr. 17

28 mei 1943

Omzetting CV in VOF

achterhaald

nr. 45

9 oktober 1943

Afgifte gelegateerd onroerend goed

achterhaald

nr. 56

14 december 1943

Onroerende goed bij opheffing CV

achterhaald

nr. 35

22 augustus 1944

Afgifte onroerende zaak in bloot eigendom

achterhaald

nr. 72

18 september 1947

Eenheid van grond en opstallen

achterhaald

nr. 63

3 oktober 1947

Omzetting recht van gebruik en bewoning

achterhaald

nr. 113

31 oktober 1947

Verdeling van gemeenschap

achterhaald

nr. 267

4 maart 1948

Toedeling aandeel in onverdeeldheid

achterhaald

nr. 465

30 april 1948

Toedeling aandeel in onverdeeldheid

achterhaald

nr. 70

22 juli 1948

Opeenvolgende verdeling

achterhaald

nr. 32

29 juli 1948

Waarde opstallen bij overdracht grond

achterhaald

nr. 48

29 juli 1948

Waarde opstallen bij overdracht grond

achterhaald

nr. 119

12 augustus 1948

Opvolgende verdeling gemeenschap

achterhaald

nr. 81

31 maart 1949

Tijdstip waardebepaling vruchtgebruik

achterhaald

nr. 92

6 maart 1953

Splitsing flatgebouw in appartementsrechten

achterhaald

nr. 122

15 januari 1954

In opdracht verkrijger aangebrachte zaak

beschrijvend

nr. 34

14 mei 1954

Vruchtgebruik gelegateerd en toegedeeld

achterhaald

nr. 5

29 december 1954

Splitsing gebouw in appartementsrechten

achterhaald

nr. 68

1 september 1955

Waarde opstallen bij overdracht grond

achterhaald

C7/14399

8 november 1957

Splitsing in appartementsrechten

achterhaald

C8/11782

19 januari 1959

Inkomensschade behoort tot tegenprestatie

achterhaald

C9/4186

17 juli 1959

Tegenprestatie bij vestiging zakelijk recht

achterhaald

D0/3133

2 augustus 1960

Verdeling goederen bij gedeeltelijke opheffing

achterhaald

D0/10394

14 februari 1961

Niet in opdracht verkrijger aangebrachte zaak

beschrijvend

D3/206

31 januari 1963

Verdeling gemeenschap

achterhaald

D3/2533

18 juni 1963

Inbreng door niet-aandeelhouder

beschrijvend

D3/4170

18 mei 1965

Registratierecht bij verkoop coöperatie aan leden

achterhaald

D5/3226

16 juni 1965

Toedeling bij ontbinding vennootschap

beschrijvend

D5/5235

19 november 1965

Doorverkoop onder opsch. voorwaarde verkregen zaak

achterhaald

D6/3785

18 september 1966

Onverdeeldheid ontstaan na inbreng

achterhaald

B71/13008

31 augustus 1971

Overgangsbeschikking belastingen van rechtsverkeer

achterhaald

B72/1177

1 maart 1972

Samenloop met kapitaalsbelasting

achterhaald

B72/5394

25 april 1971

Inbreng recht van opstal en niet eigendom

achterhaald

B72/21440

12 december 1972

Niet in opdracht van verkrijger aangebrachte zaak

beschrijvend

B73/15971

13 september 1973

Van inbreng van onderneming uitzonderen van woning

achterhaald

B74/21168

12 december 1974

Omzetting onderneming in twee BV’s

achterhaald

B74/28489

20 februari 1975

Toepassing art. 13 ivm art. 14 lid 3 WBR

achterhaald

B75/4498

7 april 1975

Verkrijging vruchtgebruik door bloot eigenaar

achterhaald

nr. 27-503210

26 augustus 1975

Verkrijging eigendom gevolgd door vestiging bep.recht

achterhaald

27/513234

29 januari 1976

Verdeling is opheffing onverdeeldheid

achterhaald

27/617886

22 november 1976

Inbreng aandelen in onroerend-goed vennootschap

beschrijvend

27/622523

21 maart 1977

Overdracht woningen door coöperatie aan leden

achterhaald

079/2726

8 januari 1980

Verkoopregulerende bedingen

beschrijvend

282/1403

15 april 1983

Maatstaf van heffing bij aanwezigheid onderefpacht

beschrijvend

283/4567

15 juni 1983

Omzetting lidmaatschapsrechten

achterhaald

83/504

21 oktober 1983

Maatstaf van heffing bij omzetting lidmaatschapsrecht

achterhaald

283/15513

13 december 1983

Maatstaf van heffing bij omzetting lidmaatschapsrecht

achterhaald

584/16704

26 juli 1984

Termijn voldoening en naheffing

achterhaald

284/9799

24 augustus 1984

Kamer van Koophandel Openbaar lichaam

beschrijvend

284/9169

7 augustus 1986

Overdracht voorafgaand aan oprichting flatvereniging

achterhaald

283/5409

19 november 1986

Limietkosten bij kredietverzekering

achterhaald

284/17315

29 januari 1987

Wijziging koopsom indien partijen te goeder trouw

achterhaald

284/11124

24 februari 1987

Heffing over gekapitaliseerde canon

achterhaald

284/7304

19 maart 1987

Verlenging door schenking verkr.egen erfpachtrecht

achterhaald

IB87/609 285-15544

31 augustus 1987

Erfpachtrecht tbv algemeen nut instelling

achterhaald

IB88/1087, Onderdelen 2,11,13

27 december 1988

Delegatie hardheidsclausule

achterhaald

IB88/1164

13 februari 1989

Verkrijging gevolgd door vestiging recht erfpacht

achterhaald

IB90/627

10 augustus 1990

Overdracht onderneming aan kind

achterhaald

IB90/865

18 januari 1991

Assurantiebelasting bij afkoop eigen risico

achterhaald

VB96/850

25 maart 1996

Overdracht gehele onderneming binnen concern

beschrijvend

WV98/201M

26 juni 1998

Vrijstelling toegelaten instellingen

achterhaald

CPP2002/3431M

25 november 2002

Omzetting lidmaatschapsrecht

achterhaald

CPP2003/1109M

13 mei 2003

Gefaseerde verkrijging landgoed

achterhaald

CPP2005/180M

26 januari 2005

Verkrijging blote eigendom van landerijen

achterhaald

Tevens zijn ingetrokken de PW beslissingen voor zover niet nader genoemd, die betrekking hebben op de Registratiewet 1917 en de aan deze wet voorafgaande Frimaire wet.

5. Inwerkingtreding (en vervaldatum)

[Vervallen per 22-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag na de inwerkingtreding.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juli 2010

De

minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina