Regeling instelling onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van [...] 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet

Geraadpleegd op 27-01-2023.
Geldend van 22-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 13 juli 2010, nr. IVV/J&G/3013046, houdende de instelling van een onafhankelijke adviescommissie ter advisering van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van de beslissing op bezwaar inzake artikel 7, tweede lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet

De Minister voor Jeugd en Gezin,

Gelet op artikel 41 van de Algemene Kinderbijslagwet;

Besluit:

Artikel 1

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank stelt een commissie in die optreedt als adviseur als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht over de aspecten van de Leerplichtwet 1969 ten behoeve van door de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank te nemen beslissingen op bezwaar tegen de beschikking dat geen recht bestaat op kinderbijslag, omdat niet is voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet.

Artikel 2

De leden van de commissie zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.

Artikel 4

De commissie hoort in het kader van het onderzoek voor haar advies de belanghebbenden, de betrokken leerplichtambtenaar, alsmede een ieder die de commissie voor het onderzoek noodzakelijk acht.

Artikel 5

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank stelt een reglement op waarin in ieder geval de plaatsvervanging en de ambtelijke ondersteuning van de commissie is geregeld.

Artikel 6

De leden en de voorzitter van de commissie ontvangen een, onder overeenkomstige toepassing van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies door de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank vast te stellen, vergoeding per vergadering.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Naar boven