Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006

Geldend van 20-07-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 16 juni 2010, nr. GMT/MVG-3006021, houdende vaststelling van als gelijkwaardig erkende opleidingen voor het werken als verantwoordelijk persoon in een weefselinstelling (Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.4, eerste lid, onder a, van het Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006;

Besluit:

Artikel 1

Als gelijkwaardig aan een universitaire opleiding op het gebied van geneeskunde of biologie wordt erkend iedere andere universitaire opleiding die is gericht op het verkrijgen van kennis, op moleculair, cel- of weefselniveau, over fysiologische, anatomische, fysische of chemische eigenschappen van gewervelde organismen.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina