Experimentenbesluit excellente gebieden

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 31-12-2015

Besluit van 5 juli 2010, houdende regels omtrent experimenten met betrekking tot energiebesparing in de gebouwde omgeving in excellente gebieden (Experimentenbesluit excellente gebieden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 12 maart 2010, nr. BJZ2010006052, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 120a, eerste lid, van de Woningwet;

De Raad van State gehoord (advies van 28 april 2010, nr. W08.10.0084/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 30 juni 2010, nr. BJZ2010016976, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder energieprestatiecoëfficiënt: energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012.

Hoofdstuk 2. Excellente gebieden

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Onze Minister kan een aaneengesloten nieuwbouwlocatie aanwijzen als excellent gebied, indien naar zijn oordeel, op grond van de hem ter zake bekende gegevens, de nieuwbouwprojecten op die locatie kunnen voldoen aan artikel 3 en de met die projecten opgedane kennis en ervaring met energiezuinige, innovatieve nieuwbouw ter beschikking zal komen voor toepassing elders in Nederland. Onze Minister kan aan een aanwijzing verplichtingen en voorwaarden verbinden.

  • 2 Excellente gebieden die zijn aangewezen overeenkomstig de bijlage bij de brief van Onze Minister van 22 december 2009, kenmerk SB2009066621, aan de colleges van burgemeester en wethouders, staan gelijk aan excellente gebieden die zijn aangewezen overeenkomstig het eerste lid.

  • 3 Van de aanwijzing en de ingevolge artikel 3 in het excellente gebied geldende grenswaarden voor de energieprestatiecoëfficiënt wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

In een excellent gebied als bedoeld in artikel 2 gelden in afwijking van tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 als grenswaarden voor de energieprestatiecoëfficiënt de in de aanwijzing, bedoeld in artikel 2, genoemde grenswaarden, welke niet hoger zijn dan, voor bouw die start:

  • a. voor 1 januari 2011: 75 procent van de op grond van tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003, zoals dat luidde op 1 januari 2007, geldende grenswaarden;

  • b. op of na 1 januari 2011 en voor 1 januari 2015: 50 procent van de in onderdeel a bedoelde grenswaarden;

  • c. op of na 1 januari 2015: 37,5 procent van de in onderdeel a bedoelde grenswaarden.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

Onze Minister zendt voor 1 januari 2016 aan de Staten-Generaal een verslag:

  • a. over de mate waarin dit besluit bijdraagt aan de realisatie van energieambities in de excellente gebieden, bedoeld in artikel 2;

  • b. over de mate waarin de in de excellente gebieden, bedoeld in artikel 2, opgedane kennis en ervaring met energiezuinige, innovatieve nieuwbouw kan worden toegepast in nieuwbouwprojecten elders in Nederland, en

  • c. waarin wordt ingegaan op de wenselijkheid van aanpassing van de in tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 genoemde grenswaarden met betrekking tot de energieprestatiecoëfficiënt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Experimentenbesluit excellente gebieden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 juli 2010

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Uitgegeven de zestiende juli 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina