Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 31-05-2011 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 8 juli 2010, nr. BJZ2010019140, houdende regels met betrekking tot subsidies voor het treffen van energiebesparende voorzieningen aan woningen (Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. aanbieder: bedrijf dat zelfstandig of in opdracht voorzieningen aan gebouwen treft, die bijdragen aan hun energieprestatie, en daartoe door de Stichting Meer Met Minder is geregistreerd als deelnemend bedrijf;

  • b. BRL: Nationale Beoordelingsrichtlijn, vastgesteld door de Stichting Raad voor Accreditatie, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

  • c. eigenaar-bewoner: natuurlijke persoon die een woning in eigendom heeft en daarin zijn hoofdverblijf heeft;

  • d. energie-index: cijfer dat het energiegebruik aangeeft op basis van de hoeveelheid energie die nodig wordt geacht voor de verschillende behoeften die verband houden met een gestandaardiseerd gebruik van een gebouw;

  • e. energielabel: energieprestatiecertificaat als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen;

  • f. erkende adviseur: adviseur die beschikt over een geldig procescertificaat voor het verlenen van diensten op het gebied van de energieprestatie van gebouwen;

  • g. maatwerkadvies: EnergiePrestatieAdvies maatwerkrapport bestaande woningen als bedoeld in BRL9500, deel 2, opgesteld door een erkende adviseur met een geldig KOMO-procescertificaat;

  • h. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Onder eigendom wordt mede verstaan een appartementsrecht en een recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik.

 • 3 Aan een erkende adviseur als bedoeld in deze regeling staat gelijk een adviseur die voldoet aan beroepseisen die worden gesteld in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het beroepsniveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing op de door erkende adviseurs te verlenen diensten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van energiebesparende voorzieningen aan woningen, teneinde de energieprestatie van die woningen te verbeteren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De minister kan aan een eigenaar-bewoner subsidie verstrekken voor het treffen van energiebesparende voorzieningen aan zijn woning.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De minister reserveert een subsidie voor een eigenaar-bewoner, zodra deze een opdracht voor het treffen van de in artikel 3 bedoelde voorzieningen heeft verstrekt aan een aanbieder en die aanbieder langs elektronische weg bij het Agentschap NL namens de eigenaar-bewoner heeft gemeld dat de eigenaar-bewoner gegadigde voor die subsidie is, onder vermelding van:

  • a. zijn adres en woonplaats;

  • b. het bank- of girorekeningnummer waarop de subsidie na de vaststelling daarvan kan worden overgemaakt;

  • c. het bedrag van de subsidie, zijnde € 750,– of € 300,–;

  • d. de gegevens over de energie-index voor de betrokken woning op het tijdstip van de reservering, neergelegd in een maatwerkadvies, dan wel over het energielabel voor de betrokken woning op het tijdstip van de reservering, van welke laatste gegevens de juistheid is vastgesteld door een erkende adviseur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen, en

  • e. de verwachte gegevens over die energie-index of dat energielabel na het treffen van de in artikel 3 bedoelde voorzieningen.

 • 2 De minister reserveert het in de aanmelding genoemde bedrag van de subsidie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De eigenaar-bewoner dient de aanvraag tot subsidievaststelling in bij de minister en doet deze langs elektronische weg aan het Agentschap NL toekomen.

 • 2 De aanvraag omvat in elk geval:

  • a. een verklaring van de eigenaar-bewoner dat de in artikel 3 bedoelde voorzieningen aan de betrokken woning zijn getroffen en

  • b. een bewijs dat voor de betrokken woning een energielabel is afgegeven door een erkende adviseur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen, en dat die adviseur de juistheid daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

De minister mag slechts en moet de subsidievaststelling weigeren, indien:

 • a. de aanvraag daartoe niet volledig is;

 • b. de eigenaar-bewoner niet overeenkomstig artikel 4, eerste lid, is gemeld als gegadigde voor de subsidie, of

 • c. de aanvraag daartoe niet binnen een jaar na de melding, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is ingediend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie bedraagt € 750,–, indien dat bedrag ingevolge artikel 4 is gereserveerd en indien het treffen van de in artikel 3 bedoelde voorzieningen aan de betrokken woning heeft geleid tot een verbetering van de energie-index van ten minste 0,75.

 • 2 De subsidie bedraagt € 300, indien het treffen van de in artikel 3 bedoelde voorzieningen aan de betrokken woning heeft geleid tot een verbetering van de energie-index van ten minste 0,50 en minder dan 0,75.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het subsidieplafond voor 2011 bedraagt € 10.000.000,–.

 • 2 Het subsidieplafond wordt bereikt, zodra de reserveringen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, het in het eerste lid van dit artikel genoemde bedrag belopen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op vóór laatstgenoemde datum ingevolge artikel 4 gereserveerde subsidies.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juli 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina