Besluit aanwijzing en bekendmaking besmette zone en bufferzone ex art. 11, eerste [...] (Forster) (boktoraanwijzing gebied Gemeente Haarlemmermeer)

[Regeling vervallen per 07-03-2012.]
Geldend van 16-07-2010 t/m 06-03-2012

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 juli 2010, nr. 143135, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Gemeente Haarlemmermeer)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5 van Beschikking 2008/840/EG van de Europese Commissie van 7 november 2008 tot vaststelling van noodmaatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van Anoplophora chinensis (Forster) te voorkomen (PbEU L300);

Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-03-2012]

  • 1 In de gemeente Haarlemmermeer worden een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 11, tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) vastgesteld.

  • 2 De onderscheiden zones zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 07-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website http://www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten/dossier/aziatische-boktorren.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage

[Vervallen per 07-03-2012]

Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Den Haag, de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en is gepubliceerd http://www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten/dossier/aziatische-boktorren.

Terug naar begin van de pagina