Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 08-07-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 8 april 2010 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de secretaris van het Productschap Luimvee en Eieren wordt mandaat verleend tot het aanwijzen van die medewerkers van het Centrum voor Bedrijfsdiensten B.V. te Zeist en die medewerkers van de Stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten te Barneveld, die het toezicht op de naleving van de in de bijlage genoemde verordeningen feitelijk uitvoeren. De aangewezen medewerkers hebben specifieke kennis op het gebied van de onder het productschap ressorterende sectoren en ervaring met inspectiewerkzaamheden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010.

  • 2 Het Besluit aanwijzing toezichthouders verordeningen (PPE) 2009, wordt ingetrokken.

  • 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 8 april 2010

R.J. Gijsen

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage bij het Besluit aanwijzing toezichthouders (PPE) 2010

[Vervallen per 01-01-2015]

Terug naar begin van de pagina