Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland-Zuid 2010

[Regeling vervallen per 15-10-2013.]
Geldend van 14-02-2013 t/m 14-10-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 8 juli 2010, nr. 5649140/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het regionale politiekorps Gelderland-Zuid

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Zuid van 14 april 2010 en het daaropvolgende advies van de hoofdofficier van justitie te Arnhem;

Gelet op artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b (en derde lid), van het Wetboek van Strafvordering; artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar; artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2013]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Nederland, voorheen Gelderland-Zuid.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2013]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2013]

 • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2013]

Artikel 6

[Vervallen per 15-10-2013]

 • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 15-10-2013]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 15-10-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 juli 2010 en vervalt op 21 juli 2015.

Artikel 10

[Vervallen per 15-10-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland-Zuid 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juli 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Teammanager BTR,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina