Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Gelderland-Zuid 2010

[Regeling vervallen per 19-09-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 18-09-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 8 juli 2010, nr. 5644893/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van teleservicemedewerkers als buitengewoon opsporingsambtenaar bij het regionale politiekorps Gelderland-Zuid

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelezen het verzoek van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Zuid van 6 mei 2010 en het daaropvolgende advies van de hoofdofficier van justitie te Arnhem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-09-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 19-09-2014]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie van teleservicemedewerker, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Nederland, voorheen Gelderland-Zuid.

Artikel 3

[Vervallen per 19-09-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 19-09-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 19-09-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 19-09-2014]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 19-09-2014]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 19-09-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 september 2010 en vervalt op 10 september 2015.

Artikel 10

[Vervallen per 19-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regiopolitie Gelderland-Zuid 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 juli 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Teammanager BTR,

P.W.C. Collard.

Terug naar begin van de pagina