Regeling vaststelling maatstaven, bandbreedtes en tarieven ex artikel 8, tweede lid, Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 14-07-2012.]
Geldend van 28-08-2010 t/m heden

Regeling tot vaststelling voor 2010 van de maatstaven, bandbreedtes en tarieven bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

Artikel 2

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor dat op 1 januari 2010 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde tarief.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager.

Terug naar begin van de pagina