Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

[Regeling vervallen per 18-02-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 28-06-2010 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2010, nr. Z/VV-3005638, houdende de aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelend in de hoedanigheid van bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels,

Gelet op artikel 1, onderdelen q en r, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels (PbEU L 200) en artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (PbEU L 284);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-02-2014]

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels worden aangewezen als bevoegd orgaan in de zin van artikel 1, onderdeel q, onder iii, van genoemde verordening, voor personen die in een ander land wonen en die op grond van die verordening ten laste van Nederland recht hebben op zorg in hun woonland:

  • voor de registratie en de heffing van de wettelijke bijdrage voor geneeskundige zorg: het College voor zorgverzekeringen in Diemen;

  • voor het verlenen van verstrekkingen: Agis Zorgverzekeringen N.V. in Amersfoort.

Artikel 2

[Vervallen per 18-02-2014]

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels worden aangewezen in de zin van artikel 1, onderdeel r, van genoemde verordening:

  • als orgaan van de verblijfplaats voor tijdelijk in Nederland verblijvende buitenlandse verzekerden die op grond van genoemde verordening recht hebben op zorg in Nederland: Agis Zorgverzekeringen N.V. in Amersfoort;

  • als orgaan van de woonplaats voor in Nederland wonende buitenlandse verzekerden die op grond van genoemde verordening recht hebben op zorg in Nederland, gedurende de periode van 1 mei 2010 tot en met 31 december 2013: de Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars Groep U.A. in Tilburg.

Artikel 3

[Vervallen per 18-02-2014]

Voor de toepassing van Titel III, Hoofdstuk 1, van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels wordt aangewezen als verbindingsorgaan in de zin van artikel 1, tweede lid, onderdeel b, van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels: het College voor zorgverzekeringen in Diemen.

Artikel 4

[Vervallen per 18-02-2014]

Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 september 2009, nr. Z/VV-2956883, houdende aanwijzing orgaan van de woonplaats, wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening en werkt terug tot en met 1 mei 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina