Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2010

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-07-2011.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-05-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 februari 2010 houdende een subsidieregeling gericht op het terugdringen van salmonella in de pluimveesector (Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2010)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 108, eerste lid, en artikel 108a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren juncto artikel 3a van het Besluit bescherming zoönosen en bestrijding besmettelijke dierziekten juncto artikel 96, tweede lid, sub b. onder 5°, en sub d., van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s;

Gelet op de artikelen 96 en 97 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en de artikelen 6 en 7 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007;

Gelet op de Beschikking van de Commissie van 26 november 2009 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor 2010 en volgende jaren ingediende jaarlijkse en meerjarenprogramma’s en van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen (2009/883/EG);

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij (PPE) 2007 (hierna: de Verordening) over, en verstaat voorts onder:

a.

vermeerderingsdieren

: fokpluimvee of vermeerderingspluimvee;

b.

Landbouwregeling

: regeling, bedoeld in, artikel 27 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

2. Algemene voorwaarde voor verlening van subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bedrijf van de ondernemer die, subsidie aanvraagt en de vermeerderingsdieren, de leghennen dan wel de opfokleghennen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn geregistreerd overeenkomstig de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005.

3. Verlening van subsidie voor ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid, sub a., respectievelijk artikel 9 van de Verordening een met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium besmet koppel vermeerderingsdieren laat ruimen, en broedeieren van een met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium besmet koppel vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.

 • 2 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 6, derde lid sub b., respectievelijk artikel 9 van de Verordening een met Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow besmet koppel vermeerderingsdieren laat ruimen, en de broedeieren van een met Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow besmet koppel vermeerderingsdieren laat verwerken of vernietigen.

 • 3 De subsidie bedraagt:

  • a. voor vermeerderingspluimvee van een legras voor een geruimd dier niet ouder dan 70 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage I;

  • b. voor vermeerderingspluimvee van een vleesras voor een geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage II;

  • c. voor fokpluimvee van een legras per geruimd dier niet ouder dan 65 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage III;

  • d. voor fokpluimvee van een vleesras per geruimd dier niet ouder dan 60 weken, het met de leeftijd van het dier corresponderende bedrag, genoemd in bijlage IV;

  • e. per verwerkt of vernietigd broedei van vermeerderingspluimvee: € 0,18:

  • f. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een legras: € 1,00;

  • g. per verwerkt of vernietigd broedei van fokpluimvee van een vleesras: € 1,00.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het tweede lid wordt geen subsidie verleend indien het betreft vermeerderingsdieren dan wel broedeieren waaruit vermeerderingsdieren voortkomen, die zijn geïmporteerd uit een land dat niet lid is van de Europese Unie en waarbij de in artikel 4, vierde lid, sub e. van de Verordening bedoelde bemonstering van eendagskuikens bij de aankomst op het bedrijf, de aanwezigheid van Salmonella hadar, Salmonella infantis of Salmonella virchow heeft aangetoond.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter verleent op aanvraag van de ondernemer een subsidie aan de ondernemer die een koppel leghennen of opfokleghennen laat ruimen, waarbij overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 8, tweede lid, van de Verordening een besmetting met Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium is vastgesteld.

 • 2 De subsidie bedraagt:

  • a. voor opfokleghennen het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V, VI en VII, met een maximum van € 4,40 per geruimd dier;

  • b. voor leghennen niet ouder dan 43 weken het met de leeftijd en het huisvestingssysteem van het dier corresponderende bedrag genoemd in Bijlage V, VI en VII, met een maximum van € 4,40 per geruimd dier.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 wordt slechts verleend ter dekking van de kosten voor ruiming van een besmet koppel en vernietiging of verwerking van broedeieren, die zijn ontstaan als gevolg van een besmetting die in de periode vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 is vastgesteld overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Verordening, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. het besmette koppel vermeerderingsdieren worden geruimd dan wel de besmette broedeieren worden verwerkt of vernietigd op grond van artikel 6, derde lid, sub a. en sub b., respectievelijk artikel 9, van de Verordening;

  • b. het besmette koppel leghennen of opfokleghennen worden geruimd op grond van artikel 8, derde lid, van de Verordening;

  • c. degene die toezicht houdt op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening blijkens schriftelijke rapportage het aantal geruimde dieren en verwerkte of vernietigde broedeieren heeft vastgesteld en op de daadwerkelijke ruiming van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen dan wel de verwerking of de vernietiging van de broedeieren heeft toegezien;

  • d. de ondernemer ten gunste van het productschap afstand doet van de slachtopbrengst van de vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de opbrengst van de broedeieren;

  • e. de voorzitter de ondernemer schriftelijk heeft medegedeeld dat het koppel vermeerderingsdieren, leghennen of opfokleghennen of de broedeieren besmet zijn met salmonella:

  • g. de aanvraag voor subsidie door het productschap is ontvangen binnen een maand nadat de voorzitter de onder e. bedoelde mededeling heeft gedaan dan wel binnen twee maanden na inwerkingtreding van deze Verordening;

  • g. de leeftijd van het besmette koppel leghennen niet hoger is dan 43 weken;

  • h. het besmette koppel leghennen is gevaccineerd tegen Salmonella enteritidis;

  • i. de ondernemer binnen vijf werkdagen na ontvangst van de mededeling als bedoeld onder e. de voorzitter heeft medegedeeld dat hij in aanmerking wil komen voor subsidie voor de kosten voor ruiming van een besmet koppel leghennen of opfokleghennen.

 • 4 Voor ondernemers die gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 3, tweede lid, verminderd met 5,1 procent. Voor ondernemers die geen gebruik maken van de Landbouwregeling worden de bedragen, bedoeld in artikel 3, derde lid, en artikel 4, tweede lid, onverkort toegekend.

4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet koppel en de vernietiging of verwerking van broedeieren voor vermeerderingsdieren bedraagt € 1.000.000.

 • 2 Het plafond van de subsidie voor de ruiming van een besmet koppel leghennen of opfokleghennen bedraagt € 1.000.000.

 • 3 Indien op dezelfde dag meerdere subsidieaanvragen door het productschap worden ontvangen, en daardoor het in het eerste lid dan wel tweede lid bedoelde subsidieplafond zal worden overschreden, wordt de subsidie voor zover mogelijk, aan de betrokken ondernemer verleend naar rato van het aangevraagde bedrag.

5. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de aanvraag van de subsidie als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 maakt de ondernemer gebruik van een door het productschap verstrekt formulier dat volledig en naar waarheid, wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend.

 • 2 Indien de ondernemer een ander machtigt om namens hem een aanvraag in te dienen, maakt deze ander gebruik van een daartoe door het productschap verstrekt machtigingsformulier.

6. De vaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

De voorzitter stelt de subsidie vast aan de hand van de aanvraag en, in voorkomend geval, het in artikel 9, tweede lid, bedoeld rapport van bevindingen en met inachtneming van de in artikel 6 genoemde subsidieplafonds

7. Controle

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De controle op de in deze verordening gestelde voorwaarden wordt namens het productschap uitgeoefend door personen in dienst van de stichting Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Barneveld.

 • 2 De controle bedoeld in het eerste lid wordt na ontvangst van de aanvraag uitgevoerd bij de ondernemer en dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens teneinde vast te stellen of de ondernemer voldoet aan de in deze verordening gestelde voorwaarden voor verlening van subsidie.

 • 3 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De ondernemer is verplicht de met de uitvoering van deze verordening belaste personen alsmede de in artikel 9 bedoelde personen alle medewerking te verlenen die zij nodig achten voor de vervulling: van hun taken.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 5 en artikel 7 is voldaan.

8. Intrekking en wijziging subsidie

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De subsidie wordt door de voorzitter ingetrokken indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 5, artikel 7 en artikel 10 of indien de ondernemer niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Verordening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de subsidie heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij de voorzitter is gelegen.

9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening subsidieverlening terugdringing salmonella (PPE) 2010.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 11 februari 2010

J.T. Wolleswinkel

plv. voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Bijlage I. Waardetabel ouderdieren legrassen (april 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

5,80

1

6,21

2

6,46

3

6,71

4

6,95

5

7,18

6

7,42

7

7,62

8

7,81

9

8,01

10

8,21

11

8,42

12

8,63

13

8,84

14

9,73

15

9,95

16

10,19

17

10,42

18

10,66 / 11,741

19

10,91 / 11,882

20

11,17 / 12,013

21

12,15

22

12,28

23

12,44

24

12,60

25

12,76

26

12,92

27

12,63

28

12,33

29

12,04

30

11,74

31

11,44

32

11,14

33

10,84

34

10,54

35

10,23

36

9,93

37

9,62

38

9,31

39

9,00

40

8,69

41

8,38

42

8,07

43

7,76

44

7,44

45

7,12

46

6,80

47

6,49

48

6,16

49

5,84

50

5,52

51

5,19

52

4,87

53

4,54

54

4,21

55

3,88

56

3,55

57

3,22

58

2,88

59

2,55

60

2,21

61

1,87

62

1,53

63

1,19

64

0,84

65

0,50

66

0,50

67

0,50

68

0,50

69

0,50

70

0,50

Bijlage II. Waardetabel ouderdieren vleesrassen (april 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

3,41

1

4,16

2

4,47

3

4,77

4

5,07

5

5,38

6

5,69

7

5,95

8

6,26

9

6,55

10

6,84

11

7,15

12

7,44

13

7,76

14

8,05

15

8.93

16

8,73

17

8,09

18

9,41 / 10,884

19

9,77 / 11,085

20

10,15 / 11,286

21

11,96

22

12,36

23

12,81

24

13,41

25

13,88

26

13,93

27

13,87

28

13,54

29

13,20

30

12,74

31

12,40

32

11,83

33

11,38

34

10,94

35

10,50

36

10,06

37

9,63

38

9,21

39

8,79

40

8,38

41

7,97

42

7,57

43

7,17

44

6,78

45

6,40

46

6,02

47

5,64

48

5,27

49

4,19

50

4,55

51

4,25

52

3,95

53

3,65

54

3,35

55

3,04

56

2,73

57

2,42

58

2,22

59

2,00

60

1,84

61

1,84

62

1,84

63

1,84

64

1,84

65

1,84

Bijlage III. Waardetabel grootouderdieren legrassen (april 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

56,93

1

57,00

2

58,11

3

58,62

4

59,13

5

59,63

6

60,14

7

60.,62

8

61,09

9

61,57

10

62,05

11

62,55

12

63,04

13

63,54

14

64,05

15

64,57

16

65,77

17

66,31

18

66,86 / 69,347

19

67,41 / 69,798

20

67,98 / 70,249

21

70,69

22

71,14

23

71,74

24

72,33

25

72,93

26

73,53

27

71,80

28

70,07

29

68,32

30

66,57

31

64,81

32

63,05

33

61,28

34

59,50

35

57,71

36

55,92

37

54,12

38

52,31

39

50,49

40

48,67

41

46,84

42

45,00

43

43,15

44

41,30

45

39,44

46

37,57

47

35,69

48

33,81

49

31,91

50

30,01

51

28,10

52

26,18

53

24,26

54

22,32

55

20,38

56

18,43

57

16,47

58

14,50

59

12,53

60

10,54

61

8,55

62

6,55

63

4,54

64

2,52

65

0,49

Bijlage IV. Waardetabel grootouderdieren vleesrassen (april 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

28,53

1

29,17

2

29,67

3

30,17

4

30,67

5

31,17

6

31,69

7

32,18

8

32,67

9

33,17

10

33,67

11

34,19

12

34,72

13

35,26

14

35,80

15

36,37

16

36,96

17

37,55

18

38,17 / 39,9110

19

38,80 / 40,4511

20

39,44 / 40,9912

21

41,53

22

42,07

23

42,71

24

43,36

25

44,01

26

44,67

27

43,51

28

42,35

29

41,18

30

40,01

31

38,83

32

37,65

33

36,46

34

35,26

35

34,06

36

32,85

37

31,63

38

30,41

39

29,18

40

27,95

41

26,70

42

25,46

43

24,20

44

22,94

45

21,67

46

20,40

47

19,12

48

17,83

49

16,53

50

15,23

51

13,92

52

12,60

53

11,28

54

9,95

55

8,61

56

7,27

57

5,92

58

4,56

59

3,19

60

1,81

Bijlage V. Waardetabel (opfok) leghennen kooi (maart 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,68

1

0,92

2

1,04

3

1,17

4

1,31

5

1,46

6

1,62

7

1,73

8

1,83

9

1,95

10

2,06

11

2,17

12

2,29

13

2,42

14

2,53

15

2,66

16

2,79

17

2,93 / 3,2313

18

3,07 / 3,4614

19

3,21 / 3,6615

20

3,37 / 3,7516

21

3,52 / 3,82 17

22

3,69 / 3,8818

23

3,90

24

3,84

25

3,78

26

3,72

27

3,59

28

3,47

29

3,35

30

3,23

31

3,12

32

3,03

33

2,94

34

2,84

35

2,75

36

2,66

37

2,57

38

2,48

39

2,39

40

2,30

41

2,20

42

2,11

43

2,02

Bijlage VI. Waardetabel (opfok) leghennen scharrel (binnen gehouden én met buitenloop) (maart 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,68

1

1,01

2

1,16

3

1,32

4

1,48

5

1,66

6

1,84

7

1,97

8

2,09

9

2,22

10

2,36

11

2,48

12

2,62

13

2,76

14

2,90

15

3,04

16

3,19

17

2,34 / 3,6719

18

3,50 / 3,9020

19

3,66 / 4,1021

20

3,83 / 4,2022

21

4,00 / 4,27 23

22

4,18 / 4,3324

23

4,35

24

4,28

25

4,21

26

4,14

27

4,01

28

3,87

29

3,73

30

3,60

31

3,47

32

3,37

33

3,27

34

3,17

35

3,06

36

2,96

37

2,86

38

2,76

39

2,65

40

2,55

41

2,45

42

2,35

43

2,24

Bijlage VII. Waardetabel (opfok) leghennen biologisch (maart 2009)

[Vervallen per 01-01-2015]

Leeftijd in weken

Waarde (€ per dier)

0

0,70

1

1,38

2

1,66

3

1,96

4

2,28

5

2,61

6

2,95

7

3,24

8

3,53

9

3,84

10

4,14

11

4,45

12

4,76

13

5,10

14

5,41

15

5,76

16

6,11

17

6,47 / 6,7725

18

6,84 / 7,6626

19

7,23 / 8,4227

20

7,64 / 8,8028

21

8,06 / 9,08 29

22

8,48 / 9,3030

23

9,37

24

9,27

25

0,09

26

8,91

27

8,74

28

8,62

29

8,44

30

8,32

31

8,15

32

7,97

33

7,80

34

7,63

35

7,45

36

7,27

37

7,10

38

6,92

39

6,79

40

6,66

41

6,48

42

6,29

43

6,11

 1. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [1]
 2. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [2]
 3. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [3]
 4. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [4]
 5. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [5]
 6. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [6]
 7. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [7]
 8. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [8]
 9. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [9]
 10. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [10]
 11. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [11]
 12. Rond week 18 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het productiebedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 18 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in drie weken af tot 0.

  ^ [12]
 13. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [13]
 14. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [14]
 15. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [15]
 16. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [16]
 17. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [17]
 18. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [18]
 19. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [19]
 20. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [20]
 21. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [21]
 22. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [22]
 23. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [23]
 24. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [24]
 25. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [25]
 26. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [26]
 27. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [27]
 28. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [28]
 29. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [29]
 30. Rond week 17 worden de dieren getransporteerd van het opfokbedrijf naar het legbedrijf. De hogere vergoeding waarin wordt voorzien in week 17 geldt slechts wanneer de dieren reeds zijn verplaatst. Het verschil in waarde tussen reeds verplaatste koppels en koppels die nog aanwezig zijn op het opfokbedrijf neemt vervolgens in zes weken af tot 0.

  ^ [30]
Terug naar begin van de pagina