Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam 2010

[Regeling vervallen per 10-07-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 09-07-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 1 juli 2010, nr. 5654879/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam

De Minister van Justitie,

Handelend in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelezen het verzoek van de directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam van 12 maart 2010 en de daaropvolgende adviezen van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam en de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

Gelet op artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Gelet op artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-07-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 10-07-2015]

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur B bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 10-07-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 10-07-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 10-07-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 10-07-2015]

  • 1 De directeur van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 10-07-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 10-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 10-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 juli 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Teammanager BTR,

P.W.C. Collard.

Terug naar begin van de pagina