Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief [...] het Kroondomein, over de periode (1822) 1823–1972 (1974)

Geldend van 09-07-2010 t/m heden

Besluit van de Minster van Financiën d.d. 21 juni 2010, nr. BEDR/2010/391 U, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de Hoofdadministratie van het Kroondomein, over de periode (1822) 1823–1972 (1974)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, lid 1a en c, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van het Nationaal Archief dd. 10 mei 2010, nr. NA/10/4.798;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Hoofdadministratie van het Kroondomein, over de periode (1822)1823–1972(1974), met de inventarisnummers zoals opgenomen in de bijlage, de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik binnen de expiratieperiode van de in het vorige artikel bedoelde inventarisnummers is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

Plv. Secretaris-generaal,

A.S.M. Koeleman

Bijlage

Inventaris

Beschrijving

Expiratiedatum

Nr. 5771

Regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en het Koninklijk Huis, met verslagen van de contactcommissie Koninklijk Huis/Rijk; 1968–1970

1 januari 2045

Nr. 5773

Herziening van het financieel statuut; 1969; juli–dec.

1 januari 2020

Nr. 5775

Herziening van het financieel statuut; 1970

1 januari 2045

Nr. 5776

Herziening van het financieel statuut; 1971, jan.–juli

1 januari 2046

Nr. 5777

Herziening van het financieel statuut; 1971, sep.–dec.

1 januari 2046

Nr. 5780

Herziening van het financieel statuut; 1973–1976

1 januari 2051

Nr. 5781

Voorbereiding van de overeenkomst tussen het Koninklijk Huis en de Staat, houdende wijziging van de schenkingsovereenkomst van 1959–1969

1 januari 2044

Nr. 5782

Wijziging van de grondwetsbepalingen inzake uitkeringen aan en belastingvrijdom voor de Koningin en andere leden van het Koninklijk Huis; 1969–1970

1 januari 2045

Nr. 5785

De totstandkoming van het ontwerp van de Wet houdende regeling van het financieel statuut van het Koninklijk Huis; 1969–1972

1 januari 2047

Nr. 5789

Herziening van de regeling van het Financieel Statuut van het Koninklijk Huis, alsmede het beheer van Kroondomeingronden bij Het Loo en de overgang in rijksdienst van personeel van het Kroondomein; 1971–1972

1 januari 2047

Terug naar begin van de pagina