Wijzigingsbesluit Subsidieregeling VWS-subsidies en vaststelling subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 09-07-2010 t/m 05-06-2014

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, nr. DMO/SSO-2995676, houdende wijziging van de Subsidieregeling VWS-subsidies en vaststelling van het subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies en artikel 7 van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 06-06-2014]

  • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen in 2010 van subsidies op grond van de Subsidieregeling VWS-subsidies voor activiteiten ten behoeve van landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die worden uitgevoerd in het jaar 2011 bedraagt € 2,2 miljoen.

  • 2 In afwijking van artikel 7, tweede en derde lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies wordt het beschikbare bedrag verdeeld in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat:

    • a. wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad een volledige en correcte aanvraag van een projectsubsidie, die is ingediend voor inwerkingtreding van dit besluit, aan te vullen tot een volledige en correcte aanvraag van een instellingssubsidie, de dag waarop de oorspronkelijke aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt;

    • b. wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad een onvolledige of incorrecte aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt. Indien de gelegenheid tot het aanvullen van de aanvraag meer dan vier weken na ontvangst van de aanvraag is geboden, wordt de datum van ontvangst van de aangevulde aanvraag met betrekking tot de verdeling vervroegd met het aantal dagen waarmee de termijn van vier weken is overschreden;

    • c. indien honorering van alle aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het subsidieplafond zou worden overschreden, de minister voorrang geeft aan aanvragen met het laagst aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel III

[Vervallen per 06-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.

Terug naar begin van de pagina