Beleidsregel vergoedingen rechtsbijstand in nieuwe asielprocedure Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht

[Regeling vervallen per 01-09-2011.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-08-2011

Beleidsregel vergoedingen rechtsbijstand in nieuwe asielprocedure Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht

Overwegende dat artikel 7, onderdelen a en b, van de Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de raad tot taak heeft zorg te dragen voor de organisatie en de verlening van rechtsbijstand, alsmede dat op grond van artikel 7a van deze wet de raad regels stelt met het oog op de technische en organisatorische uitwerking van de verlening van rechtsbijstand en mediation;

Overwegende dat het gewenst is dat de raad een beleidsregel vaststelt waarin hij aangeeft op welke wijze hij gebruik zal maken van de mogelijkheid om op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht individuele subsidiebesluiten te nemen om bij hem ingeschreven raadslieden een vergoeding toe te kennen voor het verlenen van rechtsbijstand in het kader van de aanvraag van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000;

Gelet op de brief van 24 juni 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 29 344, nr. 67) en de brief van 7 oktober 2009 (Kamerstukken II 2009/2010, 19 637, nr. 1305) van de toenmalige Staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer, alsmede de brief van de Minister van Justitie van 11 juni 2010 (Kamerstukken II 2009/2010, 19 637, nr. 1351);

Besluit het bestuur van de raad de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2011]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 Aan rechtsbijstandverleners kan overeenkomstig de bepalingen van deze beleidsregel een vergoeding worden toegekend voor het met instemming van het bestuur van de raad verlenen van rechtsbijstand aan een vreemdeling in een vreemdelingenprocedure.

 • 2 De vergoeding, bedoeld in het eerste lid omvat:

  • a. de overeenkomstig deze beleidsregel vastgestelde vergoeding voor het verrichten van juridische werkzaamheden voor de vreemdelingenprocedure;

  • b. de overeenkomstig deze beleidsregel vastgestelde vergoeding voor bepaalde kosten en het tijdverlet in verband met reizen voor de desbetreffende vreemdelingenprocedure, en

  • c. de omzetbelasting die is verschuldigd over de vergoedingen, bedoeld onder a en b.

Artikel 3. Vergoedingsregeling

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 In een vreemdelingenprocedure worden aan een rechtsbijstandverlener vijf punten toegekend.

 • 2 In afwijking van het eerste lid worden aan een rechtsbijstandverlener in een vreemdelingenprocedure twaalf punten toegekend, indien de procedure wordt beëindigd door de bekendmaking van de beschikking als bedoeld in artikel 3.114, zesde lid, van het besluit.

 • 4 Indien een vreemdelingenprocedure wordt beëindigd door een inwilliging van de aanvraag wordt, in afwijking van het eerste en tweede lid een vergoeding toegekend van:

  • a. vier punten, indien de procedure wordt beëindigd op het in het derde lid, onderdeel a, bedoelde moment;

  • b. met acht punten, indien de procedure wordt beëindigd op het in het derde lid, onderdeel b, bedoelde moment; dan wel

  • c. met twaalf punten, indien de procedure wordt beëindigd nadat de in artikel 3.114, derde lid, van het besluit bedoelde zienswijze naar voren is gebracht.

Artikel 4. Toeslag aanvullend nader gehoor

[Vervallen per 01-09-2011]

Indien de rechtsbijstandverlener in het kader van een vreemdelingenprocedure meer dan één nader gehoor heeft bijgewoond, wordt voor het tweede en elk daaropvolgend gehoor het aantal toe te kennen punten telkens met twee verhoogd.

Artikel 5. Bewerkelijke zaken

[Vervallen per 01-09-2011]

Indien een vreemdelingenprocedure de tijdsbesteding aan de verlening van rechtsbijstand uitgaat boven het aantal van 36 uren, wordt voor elk uur waarin boven voornoemde grens rechtsbijstand wordt verleend, één punt toegekend, mits het bestuur van de raad de begroting van de tijdsbesteding voor de naar verwachting nog te verrichten werkzaamheden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Tijdverlet

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 2 Indien een reis wordt afgelegd ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand aan meerdere vreemdelingen, wordt het tijdverlet in verband met deze reis slechts eenmaal vergoed.

Artikel 7. Reiskosten

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 2 Indien een reis wordt afgelegd ten behoeve van de verlening van rechtsbijstand aan meerdere vreemdelingen, worden de kosten in verband met deze reis slechts eenmaal vergoed.

Artikel 8. Overeenkomstige toepassing

[Vervallen per 01-09-2011]

Op de vaststelling van de vergoeding, de betaling en eventuele verrekening zijn de artikelen 28 tot en met 33 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 01-09-2011]

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2010 en geldt voor vreemdelingenprocedures waarin de eerste verrichting op of na 1 juli 2010 is gedaan.

 • 2 Deze beleidsregel vervalt met ingang van de datum waarop het besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met het aanpassen van de asielprocedure inwerking treedt.

Terug naar begin van de pagina