Verlenging tijdelijk instellingsbesluit Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 08-07-2010 t/m 30-12-2010

Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000413369, tot verlenging van de instelling van een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking en vergoeding van de voorzitter van de Taskforce (Tijdelijk instellingsbesluit Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

In overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. Taskforce: een commissie genoemd ‘Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking’,

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Er is een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking, welke per 22 juni 2009 is ingesteld voor één jaar.

 • 2 De instelling van de Taskforce wordt verlengd tot en met 31 december 2010.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 31-12-2010]

De Taskforce heeft als doel knelpunten in de grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland die zijn genoemd in de Agenda knelpunten grensoverschrijdende samenwerking, op te lossen, dan wel voorstellen te doen voor het oplossen van die knelpunten.

Artikel 4. Taken

[Vervallen per 31-12-2010]

De Taskforce heeft de volgende taken:

 • a. het uitwerken van de Nederlandse agenda grensoverschrijdende samenwerking;

 • b. het formuleren van oplossingsrichtingen, creëren van draagvlak voor deze oplossingsrichtingen en initiëren van de uitwerking van de oplossingsrichtingen;

 • c. het afronden en borgen van de gezamenlijke agenda grensoverschrijdende samenwerking met België en Duitsland;

 • d. het voorbereiden van besluitvorming tot structurele verankering van de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking in Nederland.

Artikel 5. Samenstelling

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Taskforce bestaat uit een voorzitter, alsmede leden, die afgevaardigden van betrokken departementen en afgevaardigden uit de betrokken provincies zijn.

 • 2 De Staatssecretaris benoemt en ontslaat in overeenstemming met de Minister voor Buitenlandse Zaken de voorzitter en de leden van de Taskforce.

Artikel 6. Werkzaamheden

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De voorzitter van de Taskforce stelt werkgroepen in, bestaande uit vertegenwoordigers van grensregio’s en departementen. De voorbereiding van de voorstellen van de Taskforce vindt plaats in de werkgroepen.

 • 2 De voorzitter van de Taskforce legt en onderhoudt contact met de buurlanden over de voortgang en uitvoering van de agenda grensoverschrijdende samenwerking.

 • 3 De voorzitter van de Taskforce overlegt periodiek met de Staatssecretaris en de Minister voor Buitenlandse Zaken over de voortgang van de werkzaamheden.

 • 4 De werkzaamheden van de Taskforce worden afgesloten met een eindrapportage met aanbevelingen aan de Staatssecretaris en de Minister voor Buitenlandse Zaken.

Artikel 7. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Het secretariaat van de Taskforce wordt gevoerd door het Ministerie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Taskforce geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie.

 • 3 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie.

Artikel 8. Reglement

[Vervallen per 31-12-2010]

De Taskforce kan, met inachtneming van dit besluit, zijn werkwijze nader regelen.

Artikel 9. Vergoedingen

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 2 De voorzitter van de Taskforce ontvangt een vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland, alsmede een vergoeding van kosten van internationale telefoongesprekken die hij/zij maakt in het kader van de werkzaamheden voor de task-force.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 juni 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt in principe met ingang van 31 december 2010 danwel loopt nog door tot in 2011 nadat in bestuurlijk overleg in Nederland met de betrokken bewindspersonen en mede overheden een lange termijn aanpak als opvolger van de Task Force en grensmakelaar is vastgesteld.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Verlenging tijdelijk instellingsbesluit Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina