Regeling vaststelling rijksbijdrage en bijzondere rijksbijdragen Ouderdomsfonds en Nabestaandenfonds 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 07-07-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2010, nr. IVV/BBO/2010/12395, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2010

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Rijksbijdrage Ouderdomsfonds

[Vervallen per 01-01-2011]

De rijksbijdrage, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, die ten gunste komt van het Ouderdomsfonds, bedraagt voor het jaar 2010: € 8.012.400.000.

Artikel 2. Bijzondere rijksbijdragen voor het Ouderdomsfonds en het Nabestaandenfonds

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 2 De rijksbijdragen, bedoeld in het eerste lid, bedragen voor het jaar 2010:

    • a. voor het Ouderdomsfonds: € 1.170.082.000:

    • b. voor het Nabestaandenfonds: € 20.685.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina