Wijzigingsregeling Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode projecten in 2010

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 09-11-2010 t/m 31-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2010, nr. VO/214069, houdende wijziging van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2, eerste lid, en 4, tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 11 van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina