Instellingsbesluit Visitatiecommissie wijkenaanpak

[Regeling vervallen per 01-06-2011.]
Geldend van 03-07-2010 t/m 31-05-2011

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2010, nr. WWI2010016898, tot instelling van een visitatiecommissie ten dienste van de wijkenaanpak (Instellingsbesluit Visitatiecommissie wijkenaanpak)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Visitatiecommissie wijkenaanpak;

 • b. minister: minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Er is een Visitatiecommissie wijkenaanpak.

 • 2 De commissie heeft tot taak om vanuit een onafhankelijke positie de uitvoering van de wijkenaanpak te versterken, bij te dragen aan de kennis over effectieve en doelmatige oplossingen voor het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, en bij te dragen aan de nodige kennis over het verkleinen van achterstanden. Inspireren, leren en verbeteren zijn daarbij kernbegrippen.

 • 3 De commissie voert overleg met de betrokken ministeries, gemeenten, woningcorporaties en bewoners in hun hoedanigheid van partners bij de wijkenaanpak.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 In de commissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter tevens lid de heer W.J. Deetman;

  • b. als voorzitter tevens lid de heer J. van der Lans en

  • c. als voorzitter tevens lid de heer R. Scherpenisse;

  • d. als leden:

   • 1. de heer M. van Twist;

   • 2. de heer S. van Eijck;

   • 3. mevrouw E. Tonkens;

   • 4. de heer S. de Waal;

   • 5. de heer R. van Gurp;

   • 6. de heer H. Kamps;

   • 7. mevrouw E. Agricola;

   • 8. mevrouw A. van Kampen;

   • 9. de heer J. Verhoeven;

   • 10. de heer K. Parie;

   • 11. mevrouw H. Witte;

   • 12. mevrouw M. Usta;

   • 13. mevrouw J. Klijnsma;

   • 14. mevrouw P. Meurs;

   • 15. de heer N. Rozema;

   • 16. de heer P. van Lieshout;

   • 17. de heer P. Tops;

   • 18. de heer P. Boekhoud;

   • 19. de heer S. Harchaoui;

   • 20. mevrouw A. Rijckenberg;

   • 21. de heer A. Reijndorp;

   • 22. de heer S. Houben;

   • 23. mevrouw G. van Asseldonk;

   • 24. de heer R. Paas;

   • 25. mevrouw M. Steenbergen;

   • 26. mevrouw Mechtild Linssen.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de werkzaamheden van de commissie, doch uiterlijk tot de datum, genoemd in artikel 5.

Artikel 4

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 De commissie stelt, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Eenieder die werkzaam is voor de commissie, is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2011]

De commissie brengt vóór 1 juni 2011 in papieren vorm verslag van haar bevindingen uit aan de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2011]

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2011.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Visitatiecommissie wijkenaanpak.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina