Instellingsbesluit commissie Team Deetman/Mans

[Regeling vervallen per 01-12-2010.]
Geldend van 03-07-2010 t/m 30-11-2010

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2010, nr. WWI2010016381, tot instelling van een commissie ‘Team Deetman/Mans’ ten dienste van de wijkenaanpak (Instellingsbesluit commissie Team Deetman/Mans)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Overwegende, dat de gemeente Rotterdam behoefte heeft aan advies over imperfecties en gebreken in de waardecreatie in de woningmarkt, en over de sociaal-economische situatie in Rotterdam-Zuid;

Overwegende, dat de gemeente Den Helder behoefte heeft aan advies over het op peil houden van het huidige voorzieningenniveau, de bestuurskracht van het gemeentebestuur en over het opstellen van een beleidsagenda;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: commissie Team Deetman/ Mans als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. minister: minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 Er is een commissie Team Deetman/ Mans.

 • 2 De commissie heeft tot taak de gemeentebesturen van Rotterdam en Den Helder te adviseren over een aantal vraagstukken op het gebied van onder andere, de leefbaarheid, de woningmarkt, het voorzieningenniveau en de bestuurskracht binnen hun gemeente.

 • 3 De commissie brengt advies uit met concrete oplossingsrichtingen voor de in het tweede lid bedoelde vraagstukken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer W.J. Deetman;

  • b. de heer J. Mans.

 • 2 De benoeming geschiedt voor de duur van de werkzaamheden van de commissie, doch uiterlijk tot de datum, genoemd in artikel 5.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 De commissie stelt, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Eenieder die werkzaam is voor de commissie, is voor de uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2010]

De commissie brengt vóór 1 december 2010 in papieren vorm verslag van haar bevindingen uit aan de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2010]

De leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, met een arbeidsduurfactor van 0,15 fte.

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit commissie Team Deetman/Mans.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2010

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina