Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 31-12-2010

Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit verlengt de overgangsregeling voor de belastingheffing over (para)medische diensten. Het bestaande beleid blijft gehandhaafd tot 1 januari 2011.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2011]

Er bestaat een vrijstelling van omzetbelasting voor diensten door beoefenaren van een aangewezen (para)medisch beroep. De vrijstelling is opgenomen in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968. De tekst van de (para)medische vrijstelling is gewijzigd bij het Belastingplan 2009. Deze tekst is op 1 juli 2009 in werking getreden. De feitelijke werking van deze tekst is via een brief aan de Tweede Kamer tot 1 januari 2010 opgeschort. Het beleidsbesluit over (para)medische diensten van 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50, is daarbij gehandhaafd. Het besluit van 5 februari 2010, nr. DGB2010/740M, Stcrt. 1983, handhaaft het bestaande beleid tot 1 juli 2010.

De aanwijzing van beroepsbeoefenaren zoals bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten 1°, onder a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor andere dan Wet BIG-beroepsbeoefenaren, die binnen het deskundigheidsgebied van hun Wet BIG-opleiding gezondheidskundige diensten verrichten, is nog niet concreet uitgewerkt. Ik verleng daarom de overgangsregeling voor gezondheidskundige diensten van (para)medische beroepsbeoefenaren die op grond van het beleidsbesluit over (para)medische diensten van 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50, vrijgesteld waren van omzetbelasting.

2. Overgangsregeling

[Vervallen per 01-01-2011]

De vrijstelling voor (para)medische diensten blijft tot 1 januari 2011 van toepassing op de gezondheidskundige verzorging van de mens onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het besluit van 28 februari 2008, nr. CPP2008/78M, Stcrt. 50.

3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 juni 2010

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina