Instellingsbesluit Commissie Werkscholen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 29-06-2010 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 mei 2010, nr. JOZ/2010/209699, houdende instelling van de Commissie Werkscholen (Instellingsbesluit Commissie Werkscholen)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Er is een Commissie Werkscholen.

 • 2 De commissie heeft tot taak:

  • a. advies uit te brengen over de doelgroep die door de werkschool bediend moet worden;

  • b. advies uit te brengen over de vormgeving van de werkschool en de relatie en meerwaarde t.a.v. bestaande voorzieningen;

  • c. advies uit te brengen over de kwalificering en certificering die op of via de werkschool plaatsvindt;

  • d. advies uit te brengen over de financiering en randvoorwaarden.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-01-2011]

De commissie wordt ingesteld voor de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2010.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2011]

De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. drs. J. A. H. Kamps, Amsterdam

  • b. P. Boekhoud, Barendrecht

  • c. drs. J.T. van Heerikhuize, Soest

  • d. R.S. Slagmolen, Utrecht

  • e. H.T. Damhof, MME, Noordhorn

 • 2 De leden kiezen in het eerste overleg zelf een voorzitter uit hun midden.

 • 3 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 5 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de minister een ander lid benoemen.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-01-2011]

De commissie brengt vóór 16 juli 2010 haar eindrapport uit aan de minister.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 9. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-01-2011]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

[Vervallen per 01-01-2011]

De leden van de commissie werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-01-2011]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Concernondersteuning van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2010.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Werkscholen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina