Wijzigingsbesluit Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, enz. (herstructurering Raad van State)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2011.]
Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Besluit van 26 mei 2010 tot wijziging van het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman in verband met de herstructurering van de Raad van State

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2009, 2009-0000286068, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2009, nr. W04.09.0191/I );

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 2010, nr. 2010-0000290541;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer.]

Artikel V

  • 2 Artikel IV vervalt een jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 mei 2010

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina