Organisatiebesluit VWS 2010

[Regeling vervallen per 19-10-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2012.]
Geldend van 25-06-2010 t/m 31-08-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juni 2010, nr. DBV 2992530, houdende de vaststelling van het Organisatiebesluit VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 19-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. bewindspersoon: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. ministerie: het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • d. ressorteren: vallend onder het gezagsbereik van de genoemde functionaris.

Hoofdstuk 2. Hoofdstructuur van de organisatie

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 19-10-2012]

Het ministerie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • a. de Algemene Leiding;

 • b. het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV);

 • c. het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

 • d. het Directoraat-Generaal Langdurige zorg (DGLZ);

 • e. het Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke zorg (DGJMZ);

 • f. de stafdirecties;

 • g. de beleidsdirectie Internationale Zaken (IZ);

 • h. de directie Bedrijfsvoering (DBV);

 • i. de eenheid Programma’s en Projecten (P&P);

 • j. de diensten en instellingen;

 • k. de secretariaten van raden en commissies.

Hoofdstuk 3. Algemene leiding

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 De Algemene Leiding bestaat uit:

  • a. de Secretaris-Generaal (SG);

  • b. de plaatsvervangend Secretaris-Generaal (pSG);

  • c. de Directeur-Generaal Volksgezondheid (DGV);

  • d. de Directeur-Generaal Curatieve Zorg (DGCZ);

  • e. de Directeur-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ);

  • f. de Directeur-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg (DGJMZ).

 • 2 De Algemene Leiding ressorteert onder de Minister.

 • 3 Onder de SG ressorteren de diensten en instellingen Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Inspectie Jeugdzorg (IJZ).

 • 4 De pSG is belast met de interne organisatie en het beheer van het ministerie en vervangt de SG bij diens afwezigheid.

 • 5 Onder de pSG ressorteren:

  • a. de diensten en instellingen:

   • 1°. de baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut (NVI);

   • 2°. de baten-lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);

   • 3°. het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (ACBG);

   • 4°. het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG);

   • 5°. het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP);

  • b. de beleidsdirectie Internationale Zaken (IZ);

  • c. de stafdirecties;

  • d. de directie Bedrijfsvoering (DBV);

  • e. de eenheid Programma’s en Projecten (PenP);

  • f. de Jeugdinstelling Almata;

  • g. de Jeugdinstelling De Lindenhorst.

 • 6 Onder de Directeur-Generaal Volksgezondheid ressorteren het Directoraat-Generaal Volksgezondheid en de secretariaten van de Gezondheidsraad en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (GR/RGO), de Centrale Commisssie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).

 • 7 Onder de Directeur-Generaal Curatieve Zorg ressorteert het Directoraat-Generaal Curatieve Zorg.

 • 8 Onder de Directeur-Generaal Langdurige Zorg ressorteert het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg.

 • 9 Onder de Directeur-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg ressorteren het Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg en het secretariaat van de RMO.

 • 10 De beleidsdirecties, de stafdirecties, de directie Bedrijfsvoering, de eenheden en de Jeugdinstellingen staan onder leiding van een directeur.

Hoofdstuk 4. Directoraat-generaal volksgezondheid

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 19-10-2012]

Het Directoraat-Generaal Volksgezondheid (DGV) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directie Publieke Gezondheid (PG);

 • b. de directie Sport (S);

 • c. de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP);

 • d. Macro- Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid/Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges (MEVA/EST).

Artikel 5

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Publieke Gezondheid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Openbare Gezondheidszorg;

 • b. Crisisbeheersing en Infectieziekten;

 • c. Ethiek;

 • d. Jeugdgezondheidszorg en Financieel Beleid.

Artikel 6

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Sport bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Topsport;

 • b. Breedtesport.

Artikel 7

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Voeding en Consumentenproducten;

 • b. Gezond Leven;

 • c. Verbinding.

Artikel 8

[Vervallen per 19-10-2012]

Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid/Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg Den Haag;

 • b. Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Zwolle;

 • c. Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Amsterdam;

 • d. Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Eindhoven;

 • e. Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Groningen;

 • f. Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Den Haag.

Hoofdstuk 5. Directoraat-generaal curatieve zorg

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 9

[Vervallen per 19-10-2012]

Het Directoraat-Generaal Curatieve zorg (DGCZ) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Curatieve Zorg (CZ);

 • b. de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT);

 • c. de directie Markt en Consument (MC).

Artikel 10

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Curatieve Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Eerstelijns- en Ketenzorg;

 • b. Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg;

 • c. Tweedelijns Somatische Zorg;

 • d. Financieel Beleid en Informatie;

 • e. Eenheid Invoering Prestatiebekostiging.

Artikel 11

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Innovatie en Beschikbaarheid van Medische Producten;

 • b. Markttoelating en Veilig Gebruik van Medische Producten;

 • c. Vergoeding en Doelmatig Gebruik van Medische Producten;

 • d. Financiën, Bedrijfsvoering en Beleidsinformatie.

Artikel 12

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Markt en Consument bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Directiebureau;

 • b. Marktordening;

 • c. Patiënten en Consumenten;

 • d. Toezicht en Bestuur;

 • e. Informatie en Kennisbeleid.

Hoofdstuk 6. Directoraat-generaal langdurige zorg

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 13

[Vervallen per 19-10-2012]

Het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) bestaat uit de volgende beleidsdirecties:

 • a. de directie Langdurige Zorg (LZ);

 • b. de directie Zorgverzekeringen (Z);

 • c. de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid (MEVA).

Artikel 14

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Langdurige Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen;

 • b. Sturing, financiering en informatie.

Artikel 15

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Zorgverzekeringen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Financiering;

 • b. Marktregulering en Toezicht Verzekeraars;

 • c. Verzekeringsaanspraken en Uitvoeringsorganisaties;

 • d. Verzekeringen en Verdragen;

 • e. Stafbureau Financiën en Bedrijfsvoering.

Artikel 16

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsvoorwaardenbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Arbeidsvoorwaarden- en Arbeidsmarktbeleid;

 • b. Algemeen Economisch Beleid;

 • c. Beroepen en Opleidingen;

 • d. Programmabureau ICT in de Zorg.

Hoofdstuk 7. Directoraat-generaal jeugd en maatschappelijke zorg

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 17

[Vervallen per 19-10-2012]

Het Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg (DGJMZ) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. de directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO);

 • b. de directie Jeugdzorg (DJZ);

 • c. de eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II (OHW);

 • d. de directie Jeugd en Gezin (JenG);

 • e. de Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg (UGJ).

Artikel 18

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Sociale Samenhang en Opvang;

 • b. Participatie en Ondersteuning;

 • c. Sturing, Financiering en Informatie;

 • d. Stafbureau Bedrijfsvoering.

Artikel 19

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Jeugdzorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Stafbureau Bedrijfsvoering;

 • b. Geïndiceerde Jeugdzorg;

 • c. Lokale Jeugdzorg.

Artikel 20

[Vervallen per 19-10-2012]

De eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Managementondersteuning;

 • b. Wetgeving en Toezicht;

 • c. Erfgoed van de Oorlog.

Artikel 21

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Jeugd en Gezin bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Algemeen Jeugd- en Gezinsbeleid;

 • b. Sturing en Stelsel;

 • c. Stafadvies en Ondersteuning.

Hoofdstuk 8. De stafdirecties

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 22

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Bestuursondersteuning bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Advies;

 • b. Ondersteuning;

 • c. Stafbureau Beveiliging.

Het hoofd van het Stafbureau Beveiliging is tevens de Beveiligingsambtenaar (BVA). De functionaris gegevensbescherming maakt deel uit van het Stafbureau beveiliging.

Artikel 23

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Financieel-Economische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Beleidstoetsing en Advies;

 • b. Budgettaire Zaken;

 • c. Ontwikkeling Financieel Beleid en Beheer.

Artikel 24

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Personeel en Organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Afdeling A;

 • b. Afdeling B.

Artikel 25

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Voorlichting en Communicatie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Persvoorlichting en Externe Presentatie;

 • b. Communicatie.

Artikel 26

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Wetgeving en Juridische Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Bovensectorale Wetgeving en Juridische Procedures;

 • b. Sectorale Wetgeving en Wetstoepassing;

 • c. Stafbureau Bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 9. De beleidsdirectie internationale zaken

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 27

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Internationale Zaken bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Europese Unie;

 • b. Mondiaal;

 • c. Bedrijfsvoering, Ondersteuning en Informatie.

Hoofdstuk 10. De directie Bedrijfsvoering

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 28

[Vervallen per 19-10-2012]

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Stafbureau;

 • b. Eenheid Informatiestrategie;

 • c. Afdeling Regie;

 • d. Afdeling Uitvoering.

Hoofdstuk 11. De projectorganisaties en eenheden

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 29

[Vervallen per 19-10-2012]

De eenheid Programma’s en Projecten bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Interim;

 • b. Maatwerk;

 • c. Ondersteuningspool.

Artikel 30

[Vervallen per 19-10-2012]

De Jeugdinstelling Almata bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Businessunit Beheer;

 • b. Businessunit Den Dolder;

 • c. Businessunit Ossendrecht.

Artikel 31

[Vervallen per 19-10-2012]

De Jeugdinstelling De Lindenhorst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Business Control;

 • b. Staf;

 • c. Team Ondersteuning;

 • d. Locatie Directie;

 • e. Behandeling en Diagnostiek.

Hoofdstuk 12. De diensten en instellingen

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 32

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 Het Agentschap College ter Boordeling van Geneesmiddelen staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Informatieprocessing;

  • b. Farmaco Therapeutische-groep I;

  • c. Farmaco Therapeutische-groep II;

  • d. Farmaco Therapeutische-groep III;

  • e. Farmaco Therapeutische-groep IV;

  • f. Afdeling Botonicals en Nieuwe Voedingsmiddelen;

  • g. Bureau Diergeneesmiddelen;

  • h. Afdeling Geneesmiddelenbewaking;

  • i. Cluster Europa;

  • j. Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  • k. Programmabureau;

  • l. Afdeling Voorlichting en Communicatie;

  • m. Afdeling Financiën, Kwaliteit en Control;

  • n. Afdeling HRM en Opleidingen;

  • o. Afdeling Facilitaire Dienst;

  • p. Afdeling Managementondersteuning.

Artikel 33

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 Het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het agentschap bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Kolom Zorgregisters;

  • b. Kolom Indentiteitsbeheer in de Zorg;

  • c. Kolom Beoordelen en Verstrekken;

  • d. Kolom Services;

  • e. Kolom Ontwikkeling.

Artikel 34

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 De Inspectie voor de Gezondheidszorg staat onder leiding van een Inspecteur-Generaal (IG).

 • 2 De plaatsvervangend Inspecteur-Generaal is belast met de interne organisatie en het beheer van de Inspectie en vervangt de IG bij diens afwezigheid.

 • 3 Onder de IG ressorteren:

  • a. de Hoofdinspecteurs die belast zijn met bepaalde gebieden van de zorg:

   • 1°. de Hoofdinspecteur Verpleging en Chronische Zorg;

   • 2°. de Hoofdinspecteur Curatieve gezondheidszorg;

   • 3°. de Hoofdinspecteur Volksgezondheid;

   • 4°. de Hoofdinspecteur Geneesmiddelen en Medische Technologie;

   • 5°. de project Hoofdinspecteur Patiëntveiligheid, internationaal en zorg-ICT;

  • b. de stafbureaus:

   • 1°. het bureau Bestuursondersteuning;

   • 2°. het bureau Juridische Zaken en Handhaving;

   • 3°. het bureau Voorlichting en Communicatie;

   • 4°. het bureau Opsporing.

 • 4 Onder de plaatsvervangend IG ressorteren:

  • a. de directie Bedrijfsvoering;

  • b. het Kenniscentrum;

  • c. het IGZ-loket;

  • d. de regiokantoren:

   • 1°. Noordoost (Zwolle);

   • 2°. Noordwest (Amsterdam);

   • 3°. Zuidwest (Den Haag);

   • 4°. Zuidoost (’s Hertogenbosch);

   • 5°. Geneesmiddelen en Medische Technologie (Den Haag).

 • 5 De regiokantoren staan onder leiding van een hoofd Vestiging en zijn belast met de interne organisatie en het beheer.

Artikel 35

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 De Inspectie Jeugdzorg staat onder leiding van een Hoofdinspecteur Jeugdzorg.

 • 2 De plaatsvervangend Hoofdinspecteur Jeugdzorg vervangt de Hoofdinspecteur Jeugdzorg bij diens afwezigheid.

 • 3 Onder de Inspectie jeugdzorg is tevens het Programmabureau Integraal Toeizicht Jeugdzaken (ITJ) geplaatst.

Artikel 36

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 De baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut staat onder leiding van een algemeen directeur (tevens voorzitter), een operationeel directeur en een wetenschappelijk directeur.

 • 2 Onder de algemeen directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. De stafafdelingen;

  • b. Unit Facilitaire Zaken.

 • 3 Onder de operationeel directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Unit Review en Release & Quality Assurance;

  • b. Inkoop;

  • c. Sales en Costumerservice;

  • d. Logistiek;

  • e. Unit Productie en Productieondersteuning;

  • f. Unit Quality Control;

  • g. Gemeenschappelijk Proefdier Laboratorium.

 • 4 Onder de wetenschappelijke directeur ressorteren de volgende onderdelen:

  • a. Unit Onderzoek en Ontwikkeling;

  • b. Registratie Medische Unit.

Artikel 37

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 De baten-lastendienst Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu staat onder leiding van een Directeur-Generaal.

 • 2 De dienst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Centrum Infectieziektebestrijding;

  • b. Sector Volksgezondheid en Zorg;

  • c. Sector Voeding, Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid;

  • d. Sector Milieu en Veiligheid;

  • e. Afdeling Communicatie;

  • f. Bureau Bestuursondersteuning, Strategie en Internationaal;

  • g. Directie Bedrijfscontinuïteit,Veiligheid en KAM- zorg;

  • h. Directie Human Resources Management;

  • i. Directie Financiën;

  • j. Facilitair Bedrijf;

  • k. Projectbureau Nieuwe Huisvesting.

Artikel 38

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 Het Sociaal en Cultureel Planbureau staat onder leiding van een directeur en een adjunct-directeur.

 • 2 Het planbureau bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. Onderzoeksgroep Arbeid, Inkomen en Sociale Zekerheid;

  • b. Onderzoeksgroep Zorg;

  • c. Onderzoeksgroep Educatie en Minderheden;

  • d. Onderzoeksgroep Tijd, Media en Cultuur;

  • e. Onderzoeksgroep Emancipatie, Jeugd en Gezin;

  • f. Onderzoeksgroep Participatie en Bestuur;

  • g. Onderzoeksgroep Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid;

  • h. Onderzoeksgroep Quartaire sector;

  • i. Afdeling Bedrijfsvoering;

  • j. Afdeling Informatievoorziening en Automatisering.

Hoofdstuk 13. De secretariaten van de raden en commissies

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 39

[Vervallen per 19-10-2012]

Het secretariaat van de Gezondheidsraad en de Raad voor Gezondheidsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Wetenschappelijke staf;

 • b. Afdeling bedrijfsvoering.

Artikel 40

[Vervallen per 19-10-2012]

Het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Stafbureau;

 • b. Adviesgroep.

Artikel 41

[Vervallen per 19-10-2012]

Het Secretariaat van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling staat onder leiding van een Algemeen Secretaris.

Artikel 42

[Vervallen per 19-10-2012]

Het Secretariaat van de Centrale Commisssie voor Mensgebonden Onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. Secretariaat;

 • b. leden CCMO.

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

[Vervallen per 19-10-2012]

Artikel 43

[Vervallen per 19-10-2012]

De directeur Bedrijfsvoering is belast met het beheer van dit besluit.

Artikel 44

[Vervallen per 19-10-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 april 2010.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit VWS 2010.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina