Regeling bestemmingsbox

[Regeling vervallen per 28-01-2012.]
Geldend van 25-06-2010 t/m 27-01-2012

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juni 2010, nr. PO/B&S/210002, houdende regels omtrent bijzondere gegevenslevering in het primair onderwijs (Regeling bestemmingsbox)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 Besluit informatievoorziening WPO/WEC;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 28-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • b. bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

  • c. schooljaar: tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

  • d. bijzondere gegevens: gegevens als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Verstrekking bijzondere gegevens

[Vervallen per 28-01-2012]

  • 1 Met betrekking tot de aanspraken op bijzondere of aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 3, en in aanvulling op de gegevens bedoeld in de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC stelt het bevoegd gezag aan de minister jaarlijks per school gegevens ter beschikking omtrent de wijze waarop de voor een school verleende aanvullende of bijzondere bekostiging heeft bijgedragen tot het daarmee beoogde doel. Daarbij worden in ieder geval gegevens verstrekt omtrent de hoogte van de bestede bedragen per activiteit.

  • 2 De bijzondere gegevens worden in de vorm van een beknopt verslag als bijlage opgenomen bij het jaarverslag dat betrekking heeft op het kalenderjaar waarin de aanvullende of bijzondere bekostiging is ontvangen of besteed.

  • 3 De verplichting tot het verstrekken van bijzondere gegevens duurt maximaal vier jaar.

Artikel 3. Beleidsdoelen

[Vervallen per 28-01-2012]

Voor de schooljaren 2010–2011 tot en met 2013–2014 heeft de verplichting tot het verstrekken van bijzondere gegevens betrekking op de aanspraken op grond van:

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 28-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 28-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bestemmingsbox.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. Rouvoet

Terug naar begin van de pagina